Informace o zpracování osobních údajů

Společnost GEMA ART GROUP a.s., se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČ 26437741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B, vložka 7114, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností GEMA ART GROUP a.s.

Aktuální kontaktní údaje naleznete na http://www.gemaart.cz/cs/kontakt.

GEMA ART GROUP a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ").

GEMA ART GROUP a.s. má zaveden, udržován a zlepšován systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001, který prokazuje, že naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací (jimiž se zejména rozumí nejen osobní údaje, ale i údaje našich obchodních partnerů jako celek) před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s požadavky normy a plní legislativní a jiné požadavky. Platné znění je uveřejněno na adrese http://www.gemaart.cz/cs/certifikovane-systemy/politika-ims.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

GEMA ART GROUP a.s. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let po jeho skončení, pokud právní předpisy a podmínky smlouvy nestanoví jinak.

Základní účely zpracování osobních údajů společností GEMA ART GROUP a.s.

• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• jednání o smluvním vztahu;
• zajištění provozních činností;
• účetní a daňové účely;
• vymáhání pohledávek;
• plnění zákonné povinnosti;
• zvýšení bezpečnosti osob a ochrana majetku.

Rozsah zpracování osobních údajů společností GEMA ART GROUP a.s.

GEMA ART GROUP a.s. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, daňové identifikační číslo;
• adresní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa;
• další osobní údaje: kvalifikační doklady (licence, autorizace), vzdělání (ukončené vzdělání, druh školy, odbornost), životopis, číslo bankovního účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů

GEMA ART GROUP a.s. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy a při jejím plnění.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti GEMA ART GROUP a.s. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.
Ochrana osobních údajů je společností GEMA ART GROUP a.s. technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje GEMA ART GROUP a.s. i od zpracovatelů osobních údajů.
GEMA ART GROUP a.s. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, má právo získat přístup k osobním údajům, má právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, přenos osobních údajů třetí straně, výmaz a omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.
Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/.

Vymezení užitých pojmů

osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.