Knihovna Strahovského kláštera - vybudování nového vstupu a úprava depozitářů, Praha - Strahov

 filosoficky sal knihovna

Adresa:
Strahovský klášter č. p. 126/8 , 118 00 Praha - Pohořelec 
Typ prací:
Stavební práce
Úprava depozitářů 
Investor:
Královská kanonie premonstrátů na Strahově 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2011, 2016, 2017

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na premonstrátský klášter Strahov Hlavní vchod do kláštera na Strahově Průběh prací Průběh prací Pohled na rekonstrukci knihovny ve Filozofickém sále Knihovna ve Filosofickém sále - stav po restaurování

GEMA ART GROUP a. s. se již od roku 2009 výrazně podílí na projektu „Rekonstrukce Strahovské knihovny". V rámci předchozích úprav zajišťovala veškeré zásahy spojené s restaurováním nástropní malby „Duchovní vývoj lidstva", obnovu mobiliáře a parketové podlahy v prostorách Filozofického sálu Strahovského kláštera. Tyto práce byly ukončeny v prosinci 2010. V současné době probíhá úprava nového vstupu do Strahovské knihovny a zejména rekonstrukce knihovních depozitářů.

Společnost zároveň zajišťuje i nutné vystěhování historických knižních fondů. Dokončení etapy se plánuje ve tříletém horizontu.
Historie Strahovské knihovny se klade do období samotné fundace premonstrátského kláštera, tedy k roku 1143. Tehdy jej založil Vladislav II. na popud olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Strahovská knihovna je jedním z nejvýznamnějších knihovních fondů v České republice. Obsahuje přes 200 tisíc knih, 3 tisíce rukopisů a kolem 1500 prvotisků. Hlavní tématikou děl je teologie, filozofie, právo, ale též umělecko-historická literatura či odborné příručky. Nejstarší knihovní fondy tak pocházejí z období vrcholného středověku. Nejcennější součástí jsou knihy moravského zemského práva, středověké kodexy, zprávy jezuitských misionářů či diaria klementinské jezuitské koleje z přelomu 17. a 18. století. Vzácné svazky jsou uloženy ve zvláštních depozitářích a trezorech. Klášterní knihovna se nachází v prostorách Teologického a Filozofického sálu, které byly vystavěny v průběhu 17. a 18. století.
Knihovní fond Strahovské knihovny byl ve vlastnictví řádu premonstrátů až do roku 1950, kdy komunistický režim kláštery a kongregace zrušil. Majetek Strahovské knihovny tak připadl nově založenému Památníku národního písemnictví. Po Sametové revoluci 1989 byl Strahovský klášter navrácen zpět řádu premonstrátů.
Na celém projektu rekonstrukce Strahovské knihovny se finančně podílí Královská kanonie premonstrátů, Magistrát hlavního města Prahy a Grant finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru/ Norska.