Politika IMS

 

Představení společnosti:
V oblasti záchrany a obnovy památek působíme již více než deset let. V průběhu těchto let jsme si díky profesionalitě a kvalitě odvedených prací vybudovali v tomto oboru nezastupitelnou pozici. Naše aktivity zahrnují restaurátorské práce na významných památkách doma i v zahraničí.
Současným hlavním předmětem činnosti jsou restaurátorské a stavební práce na památkově chráněných objektech. Bohaté zkušenosti a trvalá spolupráce s vynikajícími restaurátory a odborníky z příbuzných oborů umožňují vytvářet v rámci skupiny maximálně efektivní způsob systematizace zakázek, který citlivě zohledňuje a optimalizuje vstupní parametry každé zakázky. Díky širokému odbornému zázemí jsme schopni provádět stavby všech konstrukčních systémů i druhů. Také zajišťujeme zpracování restaurátorských průzkumů, konkrétní laboratorní testy a analýzy nezbytné pro provedení prací co nejšetrnějším způsobem. Při realizaci projektů spolupracujeme jak s Národním památkovým ústavem, tak se zahraničními odbornými institucemi.
Seznamy našich klientů a spolupracovníků z řad uměleckých osobností, stejně jako úspěchy a ocenění, jichž jsme v uplynulých letech dosáhli, jsou dnes základem garance i prestiže všech služeb, které jako GEMA ART GROUP poskytujeme. Zakázky byly realizovány mj. pro Kancelář prezidenta republiky, Senát parlamentu ČR, Národní muzeum, Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy či Univerzitu Karlovu. V uplynulých letech jsme shromáždili i četné zkušenosti z oblasti záchrany památek pod záštitou organizace UNESCO nebo v rámci programu Phare. Na přelomu tisíciletí se naše společnost výrazněji etablovala také v zahraničí. Zakázky vedené našimi odborníky byly realizovány ve Francii, Irsku, USA a zejména v Iráku.
Všeobecné informace o nás jsou také dostupné na www.gemaart.cz.

Prvořadou snahou společnosti GEMA ART GROUP a.s. je být tržní, konkurenceschopnou a vysoce specializovanou společností, mezi jejíž hlavní strategické cíle pro oblast integrovaného systému managementu (kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací) patří:

Pro oblast managementu kvality:
- zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci zakázky
- prosadit se a upevnit si místo na zahraničním trhu
- neustále rozvíjet profesní zdatnost našich zaměstnanců
- zvyšovat spokojenost našich zákazníků

Pro oblast environmentálního managementu:
- zlepšovat environmentální výkonnost nad rámec zákonných požadavků
- dodržovat všechny příslušné právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí
- zapojovat a vést zaměstnance k vytváření pozitivního přístupu ve vztahu k životnímu prostředí
- předcházet znečištění, odstraňovat a minimalizovat rizika a dopady svého působení na životní prostředí vedoucí k zlepšování vlivu činností na životní prostředí
- hodnotit environmentální aspekty stávajících a připravovaných nových činností a produktů
- vést zaměstnance k cílevědomému snižování spotřeby energií, zajištění recyklace odpadů a snižování produkce odpadů
- spolupracovat s veřejnou správou v oblasti snižování environmentálních rizik a minimalizace důsledků havárií využitím odpovídajících technologií

Pro oblast managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
- udržovat systém managementu BOZP nad rámec platné legislativy a dalších souvisejících předpisů
- systém managementu BOZP neustále zlepšovat a zvyšovat jeho výkonnost
- odstraňovat a minimalizovat identifikovaná rizika a jejich dopady
- vytvářet pracovní prostředí s příznivým vlivem na zaměstnance a jejich zdraví
- informovat 3. zainteresované strany, zaměstnance a zákazníky o rizicích produkce a o přijatých bezpečnostních opatřeních
- je-li to možné, poskytovat zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat s dodávanými produkty

Pro oblast bezpečnosti informací:
- chránit informace vlastní i zákazníků z hlediska zachování jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity
- identifikovat a návrhem vhodných opatření řídit rizika v oblasti bezpečnosti informací
- neustále zvyšovat povědomí našich zaměstnanců o bezpečnosti informací

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

- politiku IMS ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů společnosti a sdělovat všem zaměstnancům k zajištění platnosti a přiměřenosti politiky IMS společnosti
- vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů pro všechny zaměstnance
- cíle k naplnění strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat
- v případě neplnění cílů vyvozovat opatření
- plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů
- zvyšovat a udržovat kvalifikaci všech zaměstnanců
- zajistit každoroční měřitelné výsledky vypovídající o stavu řízení IMS
- zajistit kontinuální zlepšování efektivnosti všech částí IMS
- dodržovat prevenci znečišťování životního prostředí
- dodržovat platná legislativní ustanovení IMS
- dodržovat jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala
- zpřístupnit politiku IMS veřejnosti a seznamovat s ní všechny zaměstnance společnosti nebo pracovníky, kteří jednají z pověření společnosti

Od zaměstnanců a externích pracovníků společnosti vedení očekává:
- důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací IMS
- plnou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
- předcházení chybám, důslednou sebekontrolou
- aktivní spolupráci při předcházení a minimalizaci dopadů na životní prostředí
- dodržování požadavků BOZP
- dodržování bezpečnosti informací v souladu se zavedenými politikami a postupy

Externí oznamování:
GEMA ART GROUP a.s. se rozhodla externě nekomunikovat o dopadech jejich činností, výrobků a služeb na životní prostředí a o svých významných environmentálních aspektech a způsobu jejich hodnocení.

Vedení společnosti se snaží o maximální naplnění této politiky a pravidelně prověřuje efektivitu svých činností.

Zdeněk Fučík
předseda představenstva

Politika IMS (integrovaného systému managementu) ve formátu PDF naleznete ZDE.