Zprávy o stavu

V roce 2014 se společnost GEMA ART GROUP a.s. rozhodla upustit od aktualizace a ověřování environmentálního prohlášení a ukončit registraci v programu EMAS.

I nadále se však společnost věnuje zlepšování environmentální výkonnosti a řeší environmentální oblast své činnosti formou systému řízení environmentu dle standardu ISO 14001.

Aktuálně má společnost implementován integrovaný systém řízení (IMS) zahrnující systém řízení kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a řízení bezpečnosti informací (ISMS). Vývoj systémů řízení je znázorněn na obr. 1 níže. V současnosti má společnost certifikovány systémy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Vyvoj systemu 2015

Obr. 1:Vývoj systému řízení společnosti GEMA ART GROUP a.s.


V roce 2011 došlo k prozatím poslednímu rozšíření IMS společnosti, kdy byl implementován systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) a to z důvodu stále většího tlaku na organizace, aby řešily otázku informační bezpečnosti. Velký podíl na tom má především hrozba útoků, negativní medializace, legislativní tlak nebo požadavek zákazníků. Základním aspektem prosazování informační bezpečnosti je rostoucí význam a cena informací, které jsou obsaženy nejen v informačních systémech. Cílem zavedení ISMS bylo především zajistit ochranu informací a zvládání rizik, které by tyto informace mohly potenciálně ohrožovat.

 ims 2014

Obr. 2: Struktura integrovaného systému řízení GEMA ART GROUP a.s.

V neposlední řadě bychom rádi krátce informovali také o pozitivních krocích, které jsme učinili v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nad rámec požadavků zavedených norem jsme do našeho systému zapracovali nové poznatky načerpané z odborných serverů a absolvovaných seminářů. Ke zlepšením došlo především v procesech realizace, nakupování a systému environmentálního, BOZP a PO vzdělávání. Věříme, že přínosy pocítíte i vy, naši zákazníci.

Oblast certifikace:

  • Restaurování, rekonstrukce a atypické realizace architektonických návrhů
  • Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování