Starý židovský hřbitov, Praha - Josefov

hrbitov zid tab

Adresa:
Široká ulice, Praha 1, 110 00
Typ prací:
Odborné průzkumy
Restaurátorské práce
Investor:
Židovská obec
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 08/2000 – 12/2003

 

 

FOTOGALERIE:
Starý židovský hřbitov, Praha - Josefov Starý židovský hřbitov, Praha - Josefov Starý židovský hřbitov, Praha - Josefov

  

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Starý židovský hřbitov je vedle Staronové synagogy nejvýznamnější památkou pražského Židovského města a zároveň jedním z nejstarších a nejlépe dochovaných židovských hřbitovů v Evropě. Byl založen počátkem 15. století na západním okraji tehdejšího ghetta. Kapacita hřbitova byla ale omezená a brzy přestávala stačit. Stará náboženská zvyklost však zakazuje rušit staré hroby, a proto musely být na hřbitov naváženy další vrstvy půdy, do nichž byli zemřelí pochováváni. Staré náhrobky byly přitom vždy znovu vyzdviženy na povrch. Tak vzniklo místy těsné nakupení kamenných stél z různých staletí vedle sebe. Na hřbitově se pohřbívalo téměř 350 let a za tu dobu se tu nashromáždilo zhruba 12 tisíc náhrobků. Užívání hřbitova bylo zakázáno roku 1787.
Historický význam hřbitova spočívá jednak v nápisech na náhrobcích, které tvoří důležitý pramen k dějinám pražských Židů, jednak v kulturně historickém významu některých význačných osobností, které jsou zde pohřbeny. Po roce 1600 se začaly nad hroby nejvýznamnějších osobností budovat náhrobky v podobě velkých tumb, zvaných ohel (stánek) nebo hojzl (domek). Větší plocha dovolovala umístění obsáhlejších náhrobních nápisů, líčících významné činy a dobré skutky zemřelého. Nejvýznamnější osobností je bezesporu náboženský učenec a pedagog Jehuda Liwa ben Becalel, nám známý spíše jako rabi Lӧw, s jehož postavou je spojena pověst o vytvoření umělé bytosti Golema. Z řady dalších osobností jmenujme alespoň primase Židovského města Mordechaje Maisela, renesančního učence, historika, matematika a astronoma Davida Ganse či rabína a sběratele hebrejských rukopisů a tisků Davida Oppenheima.

O náhrobky pečovala společnost GEMA ART GROUP soustavně několik let. Poznatky získané z restaurátorských prací restaurátoři prezentovali na odborném semináři věnovanému problematice péče o židovské hřbitovy, který uspořádala společnost Stop ve spolupráci se Židovským muzeem. Odborné příspěvky byly publikovány ve sborníku z tohoto semináře. V současnosti je hřbitov památkou uměleckou historickou a cenným dokladem vývoje židovské náhrobní plastiky.


Více informací na webových tránkách Židovského muzea - ZDE.