Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

Vizuální dominantu pražského staroměstského vltavského nábřeží tvoří monumentální budova Ministerstva průmyslu a obchodu, ležící při ústí Štefánikova mostu v bezprostředním sousedství gotického komplexu Anežského kláštera. Rozsáhlá stavební parcela vznikla na místě starších domů, které na počátku 20. století podlehly asanaci značné části Starého Města. Projekt pozdně secesní architektury s výrazným nádechem klasicismu vypracoval v letech 1925 – 26 pro tehdejší Ministerstvo obchodu a Patentní úřad profesor pražské techniky Josef Fanta.

Číst dál...

Zámek Liběchov

V první polovině 19. století vlastnil panství a zámek průmyslník Antonín Veith, ptřícím mezi mecenáše, kteří svými velkorysými finančními příspěvky ovlivnili českou kulturu probouzejícího se národního obrození. Přestože byl národnostní Němec, naučil se česky a velkou zálibu našel i v české národní historii. Okolí liběchovského zámku se rozhodl přetvořit v romantický park s připomínkami slavné historie českého národa. Ve třicátých letech 19. století pozval do Liběchova malíře Josefa Navrátila, který v letech 1838-1843 vyzdobil hlavní sál zámku malbami v duchu romantického historismu. Za námět mu posloužil mytologický epos z českých dějin „Vlasta" z pera E. K. Eberta. Na zámku se tento zručný dekoratér podílel i na méně okázalých dílech , vytvořil malované supraporty velkého sálu či kresebné návrhy zařízení zámeckých interiérů. Další ukázkou zemského vlastenectví zadavatele se stala výzdoba tzv. českého pokoje s malovanými podobiznami slavných historických osobností.

Číst dál...

Letohrádek královny Anny, Pražský hrad

 Renesanční letohrádek v dobových pramenech nazývaný lusthaus, nechal Ferdinand I. postavit pro svou manželku Annu Jagellonskou na východním konci královské zahrady. Stavba začala v roce 1538 podle modelu, který předcházejícího roku vytvořil v Janově architekt Paollo della Stella. Belvedér však vznikal pomalu, stavební práce přerušil požár Pražského hradu roku 15741, a pak roku 1552 stavitelova smrt. Horní patro objektu poté až do roku 1663 dostavoval slavný císařský architekt Bonifác Wohlmut, který letohrádek opatřil neobvyklou vzdušnou měděnou střechou zajímavého kýlovitého tvaru. Obdélnou patrovou budovu, skrývající v útrobách slavnostní schodiště a několik sálů, obíhá vysoký a opticky odlehčený arkádový ochoz na útlých sloupcích s jónskými hlavicemi. Druhé patro provzdušňuje hustá řada oken, střídajících se s nikami. Svým otevřením do okolní krajiny se Belvedér hlásí k severoitalské architektuře i tradici portikových vil.

Číst dál...

Míčovna Pražského Hradu

Základní kámen ke společensky rekreačnímu objektu Velké míčovny byl položen roku 1567. Zakladatelem se stal Maxmilián II., který byl v roce 1562 korunován českým králem. Z Pražského hradu nehodlal vytvořit trvalé vladařské sídlo, neboť většinu času pobýval ve Vídni, přesto však v Praze inicioval několik skvělých památek renesančního stavitelství. Objekt Míčovny patří ke stavebním typům. Které do střední Evropy přinesly renesanční módu a nový šlechtický životní styl, preferující pohodlí a zábavu. Autorem Míčovny byl jmenován dvorní architekt Wohlmut. Právě ale stavba sportovního areálu tvořeného monumentálním obdélným hranolem s velkolepou průčelní kulisou sloupového řádu, se mu však stala osudnou. V průběhu výstavby Míčovny musel čelit obvinění, že se staví na Hradě „zbytečné a nepotřebné věci". Intriky otřásly jeho společenským postavením natolik, že byl dokonce i nakrátko propuštěn z císařských služeb.

Číst dál...

Dům malíře Jiřího Trnky, Praha 1

 Dům č.p. 500 na Kampě v Hroznové ulici postavil v letech 1761-64 Matyáš Humml, který byl ve své době významnou pražskou osobností a vyhledávaným stavitelem. Na Malé Straně a Starém městě najdeme i jiné jeho domy, tento však postavil pro sebe a svou rodinu, proto bývá kunsthistoriky (Merhautem, Pochem, Volavkou i dalšími) nazýván domem Hummlovským.
Původně pozdně barokní stavba byla v roce 1843, kdy zde bydlel divadelník Pavel Švanda ze Semčic se svojí ženou Eliškou Peškovou, částečně přestavěna architektem L. Kaurou v duchu klasicismu s řadou půvabných empirových prvků. V roce 1931 byla jihozápadní část domu zbořena a nahrazena třípatrovou novostavbou architekta F. Rudolfa. V té době zde sídlil Seyvalterův útulek slepých dívek. Nová budova sloužila k ubytování, stará pak jako jídelna a kaple. Po 2. světové válce byly obě budovy fyzicky i katastrálně odděleny. Původní Hummlovský dům nebyl potom několik let obýván. V roce 1956 koupil značně zchátralou budovu národní umělec Jiří Trnka, otec současného majitele, nechal ji zrekonstruovat a žil zde až do své smrti v roce 1969.

Číst dál...

Nostický palác, Praha - Malá Strana

 Kompletní rehabilitace Nostického paláce v Praze probíhala v letech 1998 až 2003. Hlavním cílem byla obnova původní prostorové koncepce se zachováním všech historických prvků, dále modernizace technického vybavení objektu a rekonstrukce narušených částí. GEMA ART GROUP a.s. v projektu figurovala jako subdodavatel restaurátorských prací týkajících se exteriéru památky, a to včetně fasády. V tomto případě byla řešena zejména původní raně barokní barevnost. z období druhé poloviny 17. století. Práce vykonávali výhradně restaurátoři s platnou licencí Ministerstva kultury ČR respektující zákon č.20/1987 Sb. o památkové péči. Zásahy byly předem konzultovány s památkáři, architekty i zástupci investora, zároveň vycházely ze stavebně historického průzkumu, který byl proveden v roce 1996. Práce provedené odborníky z GEMA ART GROUP a.s. probíhaly v letech 2002 až 2003.

Číst dál...

Toskánský palác, Praha - Hradčany

Toskánský palác, dominanta Hradčanského náměstí, patří k jedinečným ukázkám italizujícího barokního stylu ve městě. Památka byla již po výstavě Pražské baroko v roce 1938 označena odborníky za modelový příklad „pražského reprezentativního paláce římského typu". Palác je již tradičně sídlem ministerstva zahraničních věcí. K nejrozsáhlejším stavebním a restaurátorským úpravám došlo v letech 1994 až 1998. Zřetel však nebyl kladen na plastickou výzdobu na východní atice budovy a na některé kamenné prvky fasády. Proto bylo nutné právě v této oblasti provést cílené restaurátorské práce. Záchrany cenné barokní sochy z konce 17. století a restaurování dalších původních kamenných prvků se zhostila GEMA ART GROUP a.s. Díky profesionálnímu přístupu restaurátorů se tak podařilo barokní sochu zajistit a přenést na nekorodující čep, aby nebyla nadále narušována. Vzhledem k vysoké kulturně-historické hodnotě Toskánského paláce měla zakázka pro společnost GEMA ART GROUP a.s. zásadní význam. Práce vedené restaurátory s platnou licencí Ministerstva kultury ČR byly ukončeny v dubnu 2003.

Číst dál...

Hradní kaple sv. Martina, sv. Erharda a sv. Uršuly, Cheb

 Chebský hrad, který si ponechal některé ze svých původních prvků románské falce, se řadí ke zcela ojedinělým památkám České republiky. K nejlépe dochovaným částem patří dvoupatrová kaple sv. Martina, sv. Erharda a sv. Uršuly, která byla předmětem restaurátorských prací odborníků z GEMA ART GROUP a.s.
Práce, které byly provedeny na základě mnoha rozsáhlých odborných průzkumů, zahrnovaly obnovu exteriéru i interiéru památky. Celý zásah byl rozčleněn do tří etap. První fáze započatá již roku 2000 zahrnovala zejména ošetření vnějšího pláště. Statické zajištění a restaurátorské práce v horní kapli probíhaly v etapě druhé. Závěrečná třetí fáze prací se týkala dolní kaple, kde se odborníci potýkali s všudypřítomnou vlhkostí, která rozrušovala omítky a zvláště historické spárování.
Vzhledem k mimořádnosti památky byla kladena zvýšená opatrnost při výběru pracovních postupů. Restaurátoři se snažili místu citlivě navrátit původní románský ráz. Novodobé úpravy byly co nejšetrnějším způsobem upraveny. Veškeré zásahy byly prováděny restaurátory s platnou licencí Ministerstva kultury ČR, po konzultacích s památkáři a v souladu s platným zákonem o památkové péči.

Číst dál...

Kostel Nejsvětější Trojice a klášter, Slaný

Klášter s přilehlým kostelem Nejsvětější Trojice spravuje od poloviny devadesátých let 20. století řád bosých karmelitánů. V průběhu let tak dochází k postupné rekonstrukci památkově chráněného komplexu. V letech 2001 a 2003 se na záchraně jedné z nejvýznamnějších památek města Slaný a okolí podílela i GEMA ART GROUP a.s. Během prací restaurátoři odhalili nástěnnou malbu z konce 17. století v prostorách klášterní jídelny, která byla taktéž restaurována. Veškeré práce byly ukončeny k srpnu 2003.

Číst dál...

Záchrana suterénních prostorů historických domů v Husově ulici, Praha - Staré Město

 Zakázka zahrnovala záchranu a uchování původních románských prostor v Husově ulici v historickém jádru Prahy. Rozsáhlá povodeň, která v srpnu 2002 zasáhla i centrum české metropole se nevyhnula ani tehdejšímu Českému muzeu výtvarných umění. Povodňová voda vnikla do suterénních prostor původního románského dvorce z konce 12. století - a to až do výšky 2 metrů!
Základním cílem zásahu bylo úspěšné a pozvolné provedení úpravy klimatu tak, aby byl historický stavební materiál narušen v co nejmenší míře. Poté následovaly konzervační zásahy v povrchových vrstvách kamene.

Číst dál...