Kostel Nejsvětější Trojice a klášter, Slaný

 slunecni hodiny po tabulka

Adresa:
Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů, Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný
Typ prací:
Průzkum a restaurování slunečních hodin
Restaurování malby a kamenného lavaba v refektáři
Barokní omítky na nádvoří
Investor:
Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů Slaný
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
09/2002 – 04/2003

 

 
FOTOGALERIE:
Průběh restaurátorských prací Stav po průzkumu Průběh restaurátorských prací Průběh prací - severní průčelí Spodní část - zbytky nástěnné malby Sonda Sonda omítek a nátěru nad hodinami-číslo 3 - původní barevnost -číslo 4-vápenný nátěr Stratigrafie-1-poslední úprava 2-další vápenná vrstva 3-původní vyýzdoba 4-původní vrstva bez výzdoby Stav před restaurováním Stratigrafie Barevná stratigrafie Sluneční hodiny - sondy jednotlivých barevných vrstev Tmelení Zbytek malby - stav před restaurováním Snímání nevyhovujícího druhotného nátěru Druhotný vápenný přetěr na nástěnné malbě Průběh prací - sluneční hodiny Sluneční hodiny - detail cementové plomby Snímání cementové plomby Stav po očištění Celkový pohled na sluneční hodiny - před restaurováním Tmelení - celkové zpevnění omítkových vrstev Sluneční hodiny - stav po restaurování Sluneční hodiny - stav po restaurování

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

 Klášter s kostelem Nejsvětější Trojice patří k nejvýznamnějším regionálním památkám města Slaný a okolí. Na místě dnešního komplexu byl nejprve vystavěn kostel Nejsvětější Trojice, jehož historie sahá až do druhé poloviny 16. století. Původně se mělo jednat o kostel hřbitovní. Středověký hřbitov, který se nacházel ve Slaném již svou kapacitou nepostačoval, proto bylo nutné vystavět hřbitov nový, který byl vysvěcen roku 1579. Renesanční hřbitovní kostel byl dostavěn v roce 1585, na jeho realizaci se podílel mistr Jan Hofman z Roudnice. Další úpravy kostela probíhaly v roce 1598, tehdy bylo dokončeno zaklenutí kostela dle projektu stavitele Jakuba Macety z Buštěhradu. Slánští byli toho času protestantského vyznání, tudíž i samotný kostel byl až do roku 1622 protestantský. Po bitvě na Bílé hoře (1620) a změně náboženských poměrů v českých zemích, se změnilo i náboženské vyznání. Kostel se tak stává katolickým.
Nejvyšší komorník a majitel panství na Slánsku Bernard Ignác z Martinic přivádí do Slaného řeholi františkánů, kteří přicházejí v roce 1655 ze Znojma. Založení františkánského kláštera ve Slaném iniciovala zejména manželka Bernarda Ignáce z Martinic – Polyxeny ze Šternberka. Klášter byl téměř dokončen v roce 1658. Fundátorskou činnost Bernarda Ignáce z Martinic a Polyxeny ze Štenberka připomínají jejich kamenné alianční znaky. Slavnostní vysvěcení františkánského kláštera za přítomnosti pražského architekta Arnošta Vojtěcha z Harrachu se konalo 12. srpna 1662. Tehdy byl klášter i s kostelem oficiálně předán řádu františkánů. Stavební úpravou současně prošel i kostel. V tomto období absolvoval Bernard Ignác z Martinic cestu ke Svaté chýši v italské Loretu. Loreto bylo již od 14. století jedním z významných poutních míst v Evropě. V kapli byly uloženy kameny, které pocházely z příbytku Panny Marie v Nazaretu. V průběhu 17. století vznikají Loretánské kaple také v českých zemích. Poté kdy hrabě z Martinic navštívil Loretánskou kapli, rozhodl se postavit její kopii v interiéru kostela Nejsvětější Trojice. Stavba byla dokončena v roce 1657. V roce 1665 postihl komplex rozsáhlý požár, během něhož byly zcela zničeny věže chrámu, střecha a část interiéru, včetně loretánské chýše. Následovaly rozsáhlé opravy ve stylu raného baroka. Stavitelé vedla k úpravám zejména snaha o vytvoření poutního místa.
Vzhledem k podobě barokní přestavby se odborníci domnívají, že autorem plánů byl věhlasný architekt Giovanni Domenico Orsi a kamenický mistr Giovanni Battista Allio. Tento názor je podpořen skutečností, že v téže době Giovanni Domenico Orsi pracoval na plánech nedalekého františkánského kláštera v Hájku u Červeného Újezdu.
Ve Slaném působil řád františkánů působil až do roku 1950, kdy byly kláštery v tehdejším komunistickém Československu rušeny. Areál kláštera byl využíván jako vězení, autoškola nebo jako zoologická zahrada. Kostel Nejsvětější Trojice sloužil svému účelu i nadále. V osmdesátých letech 20. století byly provedeny restaurátorské práce, během nichž byly v interiéru chrámu odhaleny nástěnné malby s mariánskými motivy.
Od roku 1995 je prostor kláštera opět využíván církví. V objektu žije řád bosých karmelitánů, který do Slaného přišel v roce 1993. Od konce devadesátých let 20. století probíhají v prostoru kláštera a kostela postupné rekonstrukce a restaurátorské práce, na nichž se v letech 2001 a 2003 podílela i společnost GEMA ART GROUP a.s.

Zdroj:
PŘIBYL, Vladimír: Baroko ve Slaném. Bývalý Františkánský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice, Slaný: Odbor kultury ONV Kladno, 1988. 20s.
Klášter Nejsvětější Trojice ve Slaném [online]. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z: < http://www.pragjesu.info/cs/klaster_slany.htm >.

Klášter a kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném spravuje od roku 1996 řád Bosých karmelitánů, za jejichž působení dochází k postupné rekonstrukci památky. Odborníci z GEMA ART GROUP a.s. zajistili zejména obnovu omítek exteriéru i interiéru památky. Před započetím prací byl proveden průzkum omítkových vrstev, aby se odhalila původní podoba a složení. Během pokládání sond v prostoru klášterního refektáře byla náhodně objevena nástěnná malba z přelomu 17. a 18. století, která byla odborníky celkově odhalena a citlivě zrestaurována. Součástí prací v klášterní jídelně byla též obnova původního kamenného lavaba.

Restaurování slunečních hodin:
Sluneční hodiny se nacházejí na východní straně budovy konventu v rajském dvoře. Stav památky byl, vzhledem k posledním úpravám provedeným v první polovině 19. století, značně havarijní. Před započetím prací byl proveden odborný průzkum. Restaurátoři identifikovali celkem tři vrstvy, tak byl odhalen nejstarší vápenný nátěr narůžovělého odstínu. Míra původního dochování byla natolik torzovitá, že bylo rozhodnuto zachovat novější podobu slunečních hodin z roku 1797. Nejstarší vrstvu nebylo možné přesně datovat. Dataci po poslední úpravě potvrzuje i latinský nápis s chronogramem (1767). Sluneční hodiny byly vyzdobeny sluncem s paprsky. Celá plocha musela být zpevněna injektáží. Odpadlá místa se vyplnila maltou a tmelem. Povrch byl citlivě očištěn a doretušován., aby se obnovil původní vzhled hodin z roku 1767.

Restaurování omítky na nádvoří kláštera:
Součástí prací byla záchrana fragmentů původní malby na severozápadní straně nádvoří. Před započetím prací byl proveden průzkum stratigrafie vrstev a silikátová analýza pro přesné složení původní omítky. Dále se musel určit stupeň salinity v omítce, aby se mohlo provést účinné opatření proti postupnému zasolování zdiva.

Restaurování nástěnné malby v refektáři kláštera:
Před započetím prací v prostorách klášterní jídelny byl proveden restaurátorský průzkum, který odhalil nástěnnou malbu. Jednalo se o iluzivní malbu architektury – fresku pocházející z přelomu 17. a 18. století. Dále byl objeven fragment s nápisem nad nikou lavaba pravděpodobně pocházející z 19. století. Sondy byly dále zjišťovány po celé místnosti, byly však objeveny pouze monochromní vrstvy šedé, růžové a okrové barvy.
Freska byla poškozena pekováním, také omítka na mnoha místech odpadávala. Původní malba byla překryta celkem pěti vrstvami vápenných a hlinkových přetěrů. stěna v okolí fresky měla statické trhliny. Část fresky byla dále zcela porušena elektrickým vedením. Zvláště spodní část nástěnné malby se ukázala být v havarijním stavu.
Po celkovém odkryvu následovalo očištění, opakované fixáže a hloubkové tmelení defektů. Poté se provedlo tmelení druhotné a komplexní retuš.
Stav po hloubkovém tmelení před celkovým vnitřním odkryvem fresky v lavabu Detail malby před restaurováním Upevňování malby levého anděla Stav po restaurování Stav po restaurování Stav po restaurování

 

 V areálu kláštera sídlí Řád bosých karmelitánů. Mše svaté v klášteře se konají od pondělí do pátku v 17:30 hod. a v neděli 10:30 hod.

Více informací na oficiálním webu kláštera - ZDE.