Zámek Mníšek pod Brdy

mnisek ilustracni

Adresa:
Správa státního zámku Mníšku pod Brdy, Nám. F. X. Svobody 1, 252 01 Mníšek pod Brdy
Typ prací:
Restaurování štukové výzdoby stropů
Restaurování stropních obrazců a říms
Hodnocení vlhkosti zámeckých prostor a návrh sanace zdí 
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:  2004

 

 

 

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

 Historie místa sahá hluboko do minulosti. Někteří odborníci kladou počátky vzniku původní středověké tvrze až do konce 11. století, kdy osadu Mníšek pod Brdy vlastnil benediktinský klášter Ostrov u Davle. Pro tuto skutečnost však historici ani archeologové nenalezli relevantní důkazy. Archeologické nálezy dokazují existenci tvrze až od přelomu 13. a 14. století. První písemné zmínky pocházejí z Maiestas Carolina – zákoníku krále Karla IV. z roku 1452. Tvrz Mníšek pod Brdy byl pod přímou držbou panovníka, který panství propůjčoval do správy na délku deseti let. Majitelé panství se tak často střídali, mezi nejvýznamnější držitele patřil budoucí král Václav IV. či litevský kníže Jindřich. Do trvalé dědičné držby získal gotickou tvrz až rod Mitroviců v roce 1503, a to listinou krále Vladislava Jagellonského. Po roce 1503 dochází k rozsáhlé renesanční přestavbě hradu. Úpravy probíhaly po celé 16. století. Na přelomu 16. a 17. století byl zámek dále rozšířen východním směrem, byla přistavěna dvojice polygonálních věžic a sklepení.
Do dějin Mníšku pod Brdy citelně zasáhlo období třicetileté války. V roce 1639 byl zámek poničen švédskou armádou (v čele s generálem Banérem), která stavbu vydrancovala a posléze zapálila.
Zdevastovaný renesanční zámek koupil Servác Engel z Engelflussu, který plánoval stavbu přeměnit v reprezentativní šlechtické sídlo moderního typu. Původní stavba byla, až na výjimku východního křídla, téměř zcela nově přestavěna v raně barokním stylu. Rozsáhlá přestavba probíhala v letech 1656 až 1672 dle plánů architekta Martina Ringera. K umělecky nejhodnotnějším prvkům patří štuková výzdoba interiéru, která se nejvíce zachovala v kapli sv. Serváce, a brána s monumentálním portálem od Sebastiana Bossarta.
K další stavební etapě v rokokovém stylu dochází v polovině 18. století, kdy zámek podědil rod pánů z Unwerthu. Mezi nejvýraznější stavební počiny se řadí výstavba vinného sklípku, lázně s vedlejším pokojem pro ohřev vody či sluneční hodiny na nádvoří.
Po vymření rodu Unwerthů nastalo dvanáctileté období sporů o vlastnictví zámku (1827-1838), v němž vítězí rod Pachtů z Rájova. Za jejich působení na zámku dochází před polovinou 19. století k další stavební úpravě v klasicistním slohu.
Poslední majitelé zámku, rod Kastlů, se v Mníšku usadil v roce 1909. Již o rok později bylo započato s nejrozsáhlejší stavební úpravou 20. století vedenou architektem B. Blechou. Zámek prošel modernizací v podobě elektrifikace, výtahu pro potraviny, koupelny s teplou vodou apod. Renovovány byly též interiéry: stropy byly vyzdobeny v pseudobarokním stylu, stěny byly opatřeny secesními malbami.
Po skončení druhé světové války byl zámek zkonfiskován státem. Stavbu nejprve získal Svaz vysokoškolského studentstva, a to k rekreačním pobytům. Již v roce 1946 byla památka předána do správy ministerstva vnitra a v interiéru byl zřízen depozitář pro úschovu archiválií Státního ústředního archivu. V průběhu padesátých let 20. století dochází k úpravě zámku pro potřeby archivu, který zde funguje až do konce devadesátých let. V roce 2000 je zámek převeden do správy Národního památkového ústavu. Prostory prošly v letech 2001 až 2004 rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem odborných zásahů bylo navrátit zámku jeho původní podobu z počátku 20. století a zpřístupnit interiéry veřejnosti. Slavnostní otevření zrekonstruované památky se konalo 1. července 2006.

Zdroj:
DEMPÍR, Miloš. Státní zámek Mníšek pod Brdy. Nymburk: Vega-L, 2006. 23s.
LAVAL, Filip. Archeologie nádvoří zámku v Mníšku pod Brdy. Památky středních Čech, 2000,r. 16, č. 1, s. 63-64.
Mníšek pod Brdy - zámek. Národní památkový ústav[online]. [cit. 2011-06-15]. Dostupné z: < http://www.npu.cz/sights/zamek-mnisek/ >.

Práce se týkaly zejména štukové výzdoby interiéru zámku, které byly vlivem stavebních úprav a vysoké vlhkosti značně poškozeny, proto bylo v mnoha případech nutné provést technicky náročné identické kopie. Repliky byly vytvořeny na základě fragmentů dochovaných originálů, a to tradiční řemeslnou technikou. Restaurování štuků bylo provedeno po odstranění bezprostřední příčiny narušení památky – tedy pronikání vlhkosti narušenou střešní krytinou, která byla nově zrekonstruována. Problémy s vlhkostí však sužovalo památku i nadále, zejména docházelo k lokálnímu zatopení suterénu a vzrůstající vlhkosti východního křídla. Z těchto důvodů bylo nutné provést odborné zhodnocení pro stanovení optimálního postupu sanace.

Restaurování zdobných štuků, nástropních obrazců a římsy:
Na narušení štuků a nástropních obrazců interiéru zámku měla největší podíl vlhkost způsobená zatékáním vody vlivem poškození střešní krytiny. Při opravách střechy v minulosti bylo přistoupeno k odstranění některých štuků, jejichž fragmenty byly archivovány. Na základě dochovaných částí tak mohli restaurátoři přistoupit k celkové rekonstrukci zdobných prvků v interiéru zámku. K nejhůře postiženým částem zámku patřila místnost 308, kde nástropní štukové obrazce zcela chyběly a musely být nahrazeny kopiemi. Obrazce v místnosti 308 byly zrekonstruovány na základě kopií vytvořených dle původní výzdoby sousední místnosti.
Štukové repliky byly zhotoveny dle historického postupu a původního složení, tedy z vápna písku, sádry a vody. Povrch dochovaných štuků a profilů bylo nutné nejprve očistit od stávajících sazí a prachu, poté byly vyrobeny sádrové otisky - šablona odpovídajícího profilu obrazce. Před nanesením samotné kopie bylo provedeno zdrsnění a zvlhčení povrchu, poté se prvek přilepil pomocí modelářské sádry. Celý povrch byl na závěr opticky barevně zharmonizován.

Hodnocení vlhkosti a hydrogeologické posouzení:
Zásadním problémem památky bylo rozsáhlé zavlhčení zdí a epizodní záplavy v zámeckém suterénu. K nejhůře zasaženým částem zámku patřilo východní křídlo.
V průběhu roku 2004 tak byla vypracována projektová dokumentace i hydrogeologické posouzení. V rámci průzkumů bylo provedeno zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů lokality z archivních dat, odběry vzorků vody v úrovni základové spáry suterénu i vzorků zdiva a omítek zavlhčených částí, provedení vsakovací zkoušky pro určení průtočnosti horninového prostředí. Odborníci dále provedli revizi kanalizačního systému a sondáž pro ověření konstrukce povrchové úpravy nádvoří.
Na základě průzkumů bylo zjištěno, že na výskytu vody v suterénu a vlhkosti ve zdivu se nejvíce podílí infiltrace vody dešťové i odpadní, a to zejména do prostor navážek a zásypových zemin, které tvoří nádvoří a výplň mezi východní částí křídla. Hlavním důvodem byl únik odpadních vod v prostoru zámeckého nádvoří, netěsnost napojení střešních svodů i závady na trase kanalizace. Na základě provedených zjištění byla odborníky doporučena kompletní rekonstrukce kanalizačního systému, sanace vlhkých prostor a současně revize systému kanalizace v interiéru.

Návrh sanace vlhkých prostor:
Cílem sanace zdiva bylo zejména východní křídlo zámku. Na základě průzkumu vzorků zdiva z deseti sond bylo zjištěno, že se jedná o zdivo smíšené, kde převažují kompaktní břidlice, které se vzhledem k nízké nasákavosti nepodílejí na transportu vody ve zdivu. Problémem byly cihly ve zdivu, které v sobě obsahovaly až 18% vody. Vlhká byla též malta a omítky. Navzdory vlhkosti byla zjištěna nízká salinita. Zdivo tak vykazovalo menší destrukci.
Pro vysušení zdiva bylo doporučeno použít kondenzační vysoušeče vzduchu současně s mikrovlnným ohřevem.

Otevírací doba:
leden-únor: 11.10 - 15:50 (sobota-neděle)
březen: 10:00 - 15:50 (soboty - neděle)
duben: 11:10 - 15:50 (úterý-pátek)
           10:00 - 15:50 (pátek-neděle)
květen - červen: 10:00 -15:50 (denně mimo pondělí)
červenec - srpen: 10:00 - 16:30 (denně mimo pondělí)
září: 10:40 - 15:50 (úterý až pátek)
        10:00 - 15:50 (sobota-neděle)
říjen: 10:40 - 14:40 (úterý - neděle)
         10:00 - 15:50 (sobota-neděle)
listopad - 19.prosinec: 10:10 - 14:10 (úterý - pátek)
              10:00 - 15:50 (sobota-neděle)

Vstupné:
1. okruh - Bydlení drobné šlechy za 1. republiky : 90 Kč, snížené 60 Kč
2. okruh-Soukromé pokoje posledních majitelů: 70 Kč, snížené 50 Kč
Ona okruhy: 150 Kč, snížené 100 Kč