Zastupitelský úřad České republiky v Paříži, Francie

tabulka pariz

Adresa:
15 Avenue Charles Floquet, Paris, Francie
Typ prací:
Restaurování mramorů
Obnova štukové výzdoby
Restaurování parketové podlahy
Restaurování krbů
Restaurování olejomalby
Investor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2000 – 2004

 

 
FOTOGALERIE:
Model budovy České ambasády v Paříži Průběh prací na fasádě budovy Hlavní průčelí budovy - stav po restaurování Fasáda - stav po rekonstrukci Učelové místnosti v budově ambasády - stav po rekonstrukci Chodba - stav po rekonstrukci Chodba - stav po rekonstrukci Salon - stav po rekonstrukci - bez vybavení Salon - stav po rekonstrukci - s vybavením Salon - stav po rekonstrukci - s vybavením Salon s odhalenou historickou olejomalbou - stav po restaurování Mramorový sál - stav po restaurování Hodiny zn. Balthazar Paris, 19. století Svítidla v klasicistním stylu, r. 1910 Zdobné zlacené prvky v Tanečním sále Zdobné zlacené prvky v Tanečním sále - hudební nástroje Dřevěné podklady - stav před restaurováním Dřevěné podklady - stav po restaurování

 

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

 Sídlo českého zastupitelského úřadu se nachází přímo v centru Paříže, nedaleko symbolu města – Eiffelovy věže. Budova byla vystavěna v letech 1909 až 1912 na popud kněžny Elisabeth Charlotte Francoise de La Rochefauld. Rezidence se nese v klasicistním luisézním slohu. Inspirací pro tento styl byla kultura na dvoře krále Ludvíka XVI. (1754-1793).
Po vzniku Československa v říjnu 1918 bylo nezbytné nalézt reprezentativní sídlo pro československého velvyslance ve Francii. V roce 1919 si tak Čsl. stát palác pronajal a o čtyři roky později jej koupil za 4,5 milionů franků.
V průběhu dvacátých let 20. století byla realizována rozsáhlá přestavba, kterou vedla dvojice francouzských stavitelů: Charles Duval a Emmanuel Gonse. K další rozsáhlé rekonstrukci objektu dle architektů Karla Scheiba, Tomáše Velinského a Jana Šestáka, došlo v letech 2002 až 2004. V tomto období byla dodatečně vystavěna střešní terasa. V průběhu této rekonstrukce se dbalo na zachování původního charakteru paláce. Restaurátorských záchranných prací se zhostil tým profesionálů z GEMA ART GROUP.
Vedle zajímavě řešeného exteriéru rezidence, zaujme budova svými reprezentativními sály. Honosná vstupní hala s původní nástěnnou malbou imitující kvádrové zdivo upoutá bustou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937). V celém prostoru se nachází klasicistní mosazná svítidla z roku 1910.
V přízemí se nalézá Mramorový sál, který prošel právě v letech 2002-2004 kompletní obnovou, během níž byla na stěnách odkryta a zrestaurována původní malba z počátku 20. století. Na zdech jsou pověšeny tapisérie z roku 1750. Nástěnné koberce utkané v dílně Petra van der Brogha zobrazují tři světadíly: Evropu, Asii, Severní a Jižní Ameriku.
S dalšími patry je budova propojena zdobným monumentálním schodištěm, které tvoří základní prvek palácové dekorace. V mezipatře se poté nacházejí byty zaměstnanců. V dalších částech rezidence se nachází Přijímací salon a Velký sál.
Přijímací nebo též Prostřední salon slouží k uvedení oficiálních návštěv. Na zdech spočívá série olejomaleb od Theodora Berneta z roku 1911. Tyto jsou kopií originálů od malíře Jeana Baptisty Patera (1695-1736). Na krbové římse se nachází cenné hodiny značky Balthazar Paris z 19. století.
Nejrozlehlejší místností je Taneční (Velký) sál, kde se konají kulturní a společenské akce. Sál zaujme zlacenými štuky a dekorací – zlacenými hudebními nástroji (housle, flétna, bubínek, klarinet, trubka). Ceněným kusem v místnosti je koncertní křídlo z roku 1936.

Rekonstrukci české ambasády v Paříži provádělo sdružení firem „Paris" - METROSTAV a SKANSKA. Společnost GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala subdodávku všech restaurátorských a uměleckořemeslných prací, včetně realizace některých nově navržených partií budovy.
Největší podíl restaurátorských prací zaujímala renovace kamenné fasády budovy se sádrovými reliéfy a střídanými povrchy z místního mušlového vápence a umělého kamene.
V interiéru se jednalo především o štukovou výzdobu stěn, sejmutí druhotných nátěrů a maleb a jejich obnovu. Po ošetření a stabilizaci povrchů probíhalo barevné řešení místností a sálů v návaznosti na architektonickém záměru. Při odstraňování druhotných nátěrů byla nečekaně objevena původní dobová figurální olejomalba na stěně místnosti ve 3. NP, která byla následně zrestaurována. Dále byla v interiéru provedena repase a částečná výměna oken i dveří včetně kování, dřevěných mozaikových podlah, kamenných schodišť a mramorových podlah a stěn.
Pro společnost byla zakázka zajímavá nejen jako ucelený soubor téměř všech restaurátorských profesí, ale i z hlediska ostatních řemesel, např. provedení historizujícího kamenného pláště nástavby, součinnost při nastavení vřetenového schodiště, provedení nové korunní římsy z umělého kamene, jakož i ztraceného bednění pro nový betonový věnec budovy.

Restaurování krbů:
Krby v budově jsou složeny z dílensky vyrobených kusů, téměř ve všech případech se jedná o více druhů mramorů. Některé jsou zdobeny reliéfními kovovými prvky. Všechny krby jsou uvnitř osazeny terakotovou čtvercovou dlažbou, která přechází v mramorové předkrbí. Součástí některých krbů jsou ozdobné mosazné zástěny a litinové koše. Pohledové vnitřní stěny krbů jsou osazeny zdobným litinovým obkladem nebo jsou vpředu opatřeny litinovým nebo keramickým rámem, za kterým je umístěna kovová třídílná žaluzie.
V průběhu prací byl za příčkou objeven zazděný krb ve velmi špatném stavu, na několika místech přeražený a staticky narušený. Krb byl demontován a po restaurování osazen na projektem určené místo.
Povrchy kamene krbů a konzolových stolů byly hloubkově znečištěny a zakonzervovány vrstvami voskové politury. Lesk desek byl zašlý s mnoha hlubokými vrypy. V některých místech chyběly části ornamentální výzdoby.
Mramorová předkrbí byla většinou popraskaná. Kovové žaluzie byly téměř ve všech případech zkroucené a nefunkční. Litinové prvky jevily známky koroze a silného znečištění. Vnitřní vyzdívky z původních šamotových cihel byly v havarijním stavu.
Nejprve byly sejmuty překladové desky krbů, následovalo hloubkové vyčištění, tmelení, přebroušení a přeleštění. Také vnitřní zdiva žárovišť bylo nutno rozebrat a šamotové cihly očistit. Terakotové dlažby byly nahrazeny novými.
U kovových žaluzií byla opravena mechanika a zdeformované lamely. Zdobné mosazné části byly vyčištěny a osazeny zpět na místo. Většina litinových košů byla z důvodů velkého poškození nahrazena novými odlitky.
Nové díly předkrbí byly nařezány z bílého carrarského mramoru a osazeny s původními díly do výšky nové podlahy. Po vyspárování byla předkrbí v celé ploše vybroušena a doleštěna do jemného lesku a povrch opatřen ochranným filtrem leštící pasty.
Detail krbu - stav po restaurování Detail krbu - stav po restaurování Historický krb - stav po restaurování Celkový pohled na krb - stav po restaurování Krb v Tanečním sále - stav po restaurování Celkový pohled na krb - po restaurování
Restaurování olejomalby:
Velkým překvapením při odstraňování druhotných nátěrů byl nález původ¬ní figurální olejomalby, která je umístěna na stěně místnosti. Celá plocha malby byla zakryta silnou vrstvou různých olejových přetěrů a tmelů, které sloužily jako podklad pro celistvé barevné pojednání stěn v celé místnosti.
Na základě konzultací s investorem bylo celé dílo kompletně zrestauro¬váno. Po náročném čištění od všech vrstev přemaleb a fixaci podkladu se přešlo k retušování díla. Provedený barevný zásah však nechal plně vyniknout rukopisu vlastního autora.
K celkovému vyznění díla byla řešena i lišta s plastickým motivem akantů, která rámuje celý obraz a vytváří tak s výtvarným dílem jeden celek, tvořící dominující prvek místnosti. Rovněž stěny jídelny byly upraveny, a to olejovým fládrem, který navazuje na původní dřevěné prvky na stěnách místnosti.
Detail olejomalby - stav po restaurování Olejomalba - stav po restaurování Jedna z nástěnných maleb - Mramorový sál
Restaurování kamenných schodišť:
Vřetenové schodiště v přední části levého křídla budovy začíná v přízemí a končí ve čtvrtém patře. V jednotlivých patrech je vřeteno přerušeno podestami lemovanými bordurou. Schodiště je složeno z jednotlivých nášlapnic zdobených jednoduchou profilací z desek z tvrdého místního vápence světle okrové barvy.
Nátěry na schodišti byly mechanicky odstraněny. Vydrolené spáry na ramenech a podestách byly zatmeleny minerální spárovací hmotou.
Stupně prvního a posledního ramene byly vyrobeny z identického místního tvrdého vápence a jím i osazeny. Povrch schodiště byl napuštěn tzv. uzavíračem kamene.
Reprezentační schodiště ve vstupní hale budovy bylo překryto několika vrstvami olejových syntetických a akrylových nátěrů, a to včetně zdobných prvků. Po sejmutí koberce bylo nutné odstranit vrstvy šelakových a chemoprenových lepidel, kterými byl koberec upevněn k podkladu. Na podestě 2. NP byla doplněna chybějící dlažba identickým kamenem. Celé schodiště bylo přespárováno a zatmeleno. Na závěr byly osazeny repasované mosazné úchyty pro koberec.
Kamenné schodiště - průběh prací Kamenné schodiště - stav po restaurování Kamenné schodiště - stav po restaurování Kamenné schodiště - stav po restaurování Nově instalované schodiště Nově instalované schodiště
Restaurování štukové výzdoby:
Povrchy veškerých zdobných prvků, plastik a reliéfů na fasádě zastupitelského úřadu pokrývaly krusty. Tento stav byl v minulosti řešen nanesením olejových a vápenných nátěrů.
Zajímavým prvkem exteriéru je předsunutý portál s edikulou, který je v kordónové části zakončen proskleným kovovým baldachýnem, nad nímž se nachází balkon s balustrádou. Dekorativní prvky portálu jsou ze sádroštukové masy imitující přírodní vápenec, včetně imitace kvádrování sádrovými spárami. Zkorodovaný plech nezabraňoval pronikání srážkové vody do vápence, čímž došlo k degradaci materiálu římsy a jejího okolí.
Zdegradované a chybějící části byly doplněny minerálním tmelem, zdobné prvky domodelovány, barevně sjednoceny a povrch hydrofobizován.
Budovu zdobí 20 sádrových reliéfů, které byly značně poškozeny povětrnostními vlivy. Degradace sádrového materiálu se projevila v četných prasklinách a ztrátě soudržnosti, docházelo tak k odlupování celých částí reliéfu. Poškozené a chybějící partie byly domodelovány tmelem.
V případě reliéfu s loveckým motivem na severní straně budovy bylo rozhodnuto o jeho celkové výměně. Z totožného, lépe dochovaného reliéfu, byl sejmut otisk a následně vytvořena sádrová forma, pomocí které byl odlit shodný reliéf.
Největší sochařský prvek, kterým je kompozice psa s labutí v nice jihovýchodní fasády, je zhotovena z vápenného (tzv. francouzského) štuku.
Plastika byla pečlivě očištěna, narušený povrch byl zbaven povrchových vápenných nátěrů, zpevněn a barevně sjednocen, chybějící části domodelovány, zkorodované části armatur byly lokálně vyměněny. Na závěr byla provedena hydrofobizace a vyleštění mramorové desky.
Reliéf na exteriéru budovy ambasády - stav po restaurování Reliéf na exteriéru budovy ambasády - stav po restaurování Reliéf na exteriéru budovy ambasády - stav po restaurování Reliéf na exteriéru budovy ambasády - stav po restaurování Celkový pohled na reliéf budovy ambasády Celkový pohled na reliéf budovy ambasády Reliéfy - stav po restaurování Reliéfy - stav po restaurování Zlacené štuky a reliéfy interiéru ambasády Zlacené štuky a reliéfy interiéru ambasády Zlacené štuky a reliéfy interiéru ambasády Zlacené štuky a reliéfy interiéru ambasády
Restaurování korunní římsy:
Při rekonstrukci exteriéru bylo hlavním úkolem vyřešení statického vložení ocelové konstrukce do korunní římsy. Po provedení průzkumu korunní římsy bylo rozhodnuto o její demontáži, neboť sonda v plné šířce i výšce římsy ukázala, že kamenné bloky jsou místy pouze nad korunou zdi a zbytek je tvořen různorodým materiálem.
Profilovaný povrch, včetně zubořezů z pohledové strany, byl přímo na místě proveden sádrou – technica alla prima, aby dokonale imitoval na budově již užitý vápenec. Před sejmutím bylo provedeno zaformování oblouků i částí římsy a poté byla římsa odstraněna. Nová římsa byla po konzultacích se statikem provedena jako betonový výdusek, který tvořil ztracené bednění pro nový betonový věnec.
Betonová skořepina byla provedena z pohledové části z umělého kamene minerální báze, který dokonale imituje kámen budovy. Skořepina byla vyhotovena v přibližně metrových částech a konstruována tak, aby bylo možné provést vzájemné spojení jednotlivých segmentů a vložit armaturu nového betonového věnce.
Celkový pohled na průčelí ambasády s korunní římsou Průběh prací Stav po rekonstrukci

 zastupitalsky urad miniO rekonstrukci historické budovy Zastupitelského úřadu ČR v centru francouzské metropole byla v roce 2005 vydána odborná monografie Zastupitelský úřad ČR v Paříži: rekonstrukce objektu. Bližší informace o publikaci naleznete zde:
http://www.gemagalerie.cz/cs/publikace/176-zastupitelsky-urad-cr-v-parizi-rekonstrukce-objektuNapsali o nás:

Zastupitelský úřad ČR v Paříži, Projekt  09/4