Císařský nábytek z Rakouska

 Soubor sedacího nábytku z bývalého císařského majetku byl v závěru druhé světové války deponován tehdejší nacistickou vládou na zámek Uherčice. Zde byl více než šedesát let skladován ve zcela nevhodných podmínkách. Převážná část nábytku pochází ze zámků Schönbrunn a Hofburg ve Vídni. Mobiliář zahrnuje sedací nábytek z 18. až 19. století. Vláda České republiky v roce 2005 rozhodla navrátit nábytek rakouské straně, a to v zachovalém stavu.
Před samotnou realizací prací bylo nutné provést kompletní katalogizaci a zhodnocení dochovaných kusů. Posouzení provedli pracovníci Národního památkového ústavu v Brně před vyhlášením výběrového řízení. Hlavní náplní restaurování se staly odborné stolařské, čalounické a konzervátorské práce. Při obnově mobiliáře byly použity převážně původní pracovní postupy.
Podrobné informace o historii a restaurování souboru císařského nábytku nabízí monografie Císařský nábytek a jeho restaurování vydané nakladatelstvím Gema Art v roce 2006.
Publikaci lze objednat prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na webu Galerie Gema za 470 Kč.

Číst dál...

Hotel Mandarin Oriental, Praha - Malá Strana

 Objekt pětihvězdičkového hotelu Mandarin Oriental se nachází v historické části pražské Malé Strany. Areál bývalého dominikánského kláštera se řadí mezi Kulturní památky České republiky, zároveň je součástí Pražské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
 Mandarin Oriental vznikl po rozsáhlé přestavbě těchto prostor, která se realizovala v letech 2005 až 2006. GEMA ART GROUP a.s. se v rámci rekonstrukce podílela na specifických odborných zásazích. Práce vedené profesionály s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR se týkaly zejména konzervace a záchrany kamenných prvků interiéru, restaurování dřevěného záklopového stropu a zdobných štuků. Na exteriéru hotelu byla provedena rekonstrukce původního názvu ulice Dominikánská, psaná novogotickým písmem. Rozsáhlou část projektu zahrnoval průzkum, odkryv a následné konzervování původních omítkových vrstev interiéru.

Číst dál...

Hrobka Slavín na Vyšehradském hřbitově, Praha - Vyšehrad

 Hrobka Slavín na Vyšehradském hřbitově v Praze vystavěná dle architekta Antonína Wiehla patří k tradičním ukázkám vlasteneckého cítění 19. století. Slavín měl představovat jakýsi panteon pro nejvýznamnější osobnosti českého národa. Vize byla beze zbytku naplněna.
V kryptě se nachází na 51 hrobů s ostatky význačných představitelů vědeckého a uměleckého světa. Rekonstrukce interiéru i exteriéru hrobky Slavín probíhala již od roku 1973. Stavební práce byly ukončeny až roku 2006. Na revitalizaci a restaurování památky se podílela GEMA ART GROUP a.s. V letech 2005 – 2006 prováděla společnost stavební a restaurátorské práce na exteriéru Slavína.
Práce se týkaly zejména restaurování kamenných prvků a okna vytvořeného dodatečně v roce 1929 dle návrhů architekta Josefa Fanty. Další činnost zahrnovala obnovu kovaných mříží vstupní brány a úpravu schodiště.

Číst dál...

Restaurování Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce, Praha - Malá Strana

   Prestižní zakázka týkající se obnovy a rekonstrukce objektů Senátu Parlamentu České republiky probíhala v letech 2003 až 2006. Areál Senátu PČR je tvořen několika komplexy: Valdštejnským palácem, Valdštejnskou jízdárnou, Kolovratským a Malým Fürstenberským palácem. GEMA ART GROUP a.s. se již v letech 1996 až 2001 podílela na kompletní obnově Valdštejnského paláce, včetně Sala Terreny ve Valdštejnské zahradě. Za tento počin získala cenu Europa Nostra v kategorii Architektonické dědictví za komplexní přístup k restaurování a rekonstrukci budovy. Prestižní cenu každoročně udílí Evropská unie. Rekonstrukce Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce se rovněž řadí k nejrozsáhlejším a nejdůležitějším projektům, na nichž. GEMA ART GROUP a.s. participovala. Komplex je od roku 1992 zapsán na seznamu Národních kulturních památek České republiky. Cílem prací byla obnova stávajícího stavu objektu a odstranění nevhodných zásahů z minulosti. Veškerá činnost byla předem konzultována se zástupci památkové péče a vykonávána výhradně odborníky s restaurátorskou licencí Ministerstva kultury České republiky. Práce byly kompletně ukončeny dne 5. června 2006.

Číst dál...

Kostel sv. Václava Na Zderaze, Praha - Nové Město

 Kostel sv. Václava patří k významným ukázkám vrcholně gotické architektury na území Prahy. Původní románské základy však sahají až do roku 1180. Památka se nacházela v kritickém stavu, v interiéru byla zjištěna řada aktivních trhlin, část klenebního žebra se dokonce zřítila. Okamžitá rekonstrukce a zajištění klenby tak bylo pro budoucí existenci kostela zcela nevyhnutelné. Na zabezpečení kleneb i restaurování nástěnné malby s motivy sv. Václava se výrazně podílela GEMA ART GROUP a.s. Kromě samotných odborných zásahů zajišťovala odborné fotogrammetrické, stratigrafické, restaurátorské i stavebně- technické průzkumy.

Číst dál...

Jezuitská kolej, Kutná Hora

Rekonstrukce Jezuitské koleje, která trvá od roku 2004 a jejíž definitivní dokončení je stanovené na rok 2011, lze označit za nejrozsáhlejší stavební a restaurátorské úpravy od dob založení této barokní architektury. Za památku byl objekt prohlášen dne 3. května 1958. Jako ke stavbě umělecko-historické hodnoty se však k budově přistupovalo již před první světovou válkou, kdy na zásahy poprvé dozírali zástupci z komise památkové péče.
GEMA ART GROUP a.s. se podílela na rozsáhlém projektu rekonstrukce. Zajišťovala zejména restaurátorský průzkum, který byl nutný před započetím větších stavebních a bouracích prací. Tímto se předešlo možnému narušení cenných historických prvků. Restaurátorské a technologické průzkumy provedené GEMA ART GROUP a.s. se týkaly zjištění původní barokní fasády i průzkumu stěn interiéru. Na základě výsledků odborníci stanovili možný restaurátorský záměr.
Vedle průzkumů GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala odkryv nepůvodních vrstev omítek v refektáři koleje a následnou záchranu barokních maleb, restaurování oken, kovaných mříží i původních barokních podlah. Odborníci se taktéž podíleli na restaurování fasády věží.
Zakázka byla rozčleněna do několika etap. Kromě prací na samotné budově Jezuitské koleje GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala obnovu souboru 13 barokních soch, které se nacházejí před budovou. Práce probíhaly od května 2005 do října 2006.

Číst dál...

Barokní sochy před Jezuitskou kolejí, Kutná Hora

 Vedle rozsáhlého projektu rekonstrukce areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře, se GEMA ART GROUP a.s. podílela na restaurování barokních plastik, které se nacházejí před budovou koleje. Soubor soch byl 3. května 1958 prohlášen za státem chráněnou památku. Tato sousoší 13 světců z let 1707 až 1740 jsou pro své umělecké ztvárnění často srovnávána se sochařskou výzdobou Karlova mostu v Praze.
Od dob svého vzniku po dlouhé období nebyla výrazněji opravována. Prvotní odbornější restaurátorské zásahy byly provedeny až v letech 1941 - 1942. K dalším zásahům došlo zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, kdy bylo zdivo nejprve rozebráno, opětovně osazeno a zároveň nově vyspárováno. Restaurátorské zásahy se však ve většině případů zaměřily na sanaci konkrétních krizových stavů. V roce 1994 bylo nutné přistoupit ke statickému zajištění celkem šesti sousoší. V roce 2004 byla situace natolik vážná, že se přistoupilo k rozsáhlému průzkumu plastik.
O rok později se provedl doplňující restaurátorský průzkum a následovaly odborné práce zaměřené na konzervaci památky. Pro GEMA ART GROUP a.s. se tak jednalo o významnou komplexní zakázku na poli restaurování sochařských památek.

Číst dál...

Hřbitov sv. Ludvíka, New Orleans, Louisianna, USA

Hřbitov sv. Ludvíka je bezesporu největším a nenavštěvovanějším kreolským hřbitovem v New Orleans. Hřbitov byl otevřen v roce 1823. Od roku 2001 je areál zapsán na Americkém seznamu ohrožených míst (Save America ´s Treasures list of endangered sites).

Číst dál...

Minaret Choli - restaurátorský průzkum, Erbil, Irák

Na základě požadavků irácké strany, jmenovitě ministra kultury Regionální vlády Kurdistánu Dr. Same Shoreshem a po dohodě s jeho náměstkem a zároveň ředitelem Památkové péče Kurdistánu Dr. Kanaanem byl uskutečněn projekt na komplexní přírodovědný a restaurátorský průzkum šikmého torza minaretu Choli v Erbilu, jedné z nejvýznamnějších kurdských památek, často prezentované jako symbol Kurdské kultury Minaret pochází ze 14. století a dochovaná část je posledním zbytkem komplexu jedné z nejstarších mešit v Kurdistánu.

Číst dál...

Vytvoření systému řízení rehabilitace Citadely v Erbilu, Irák

Projekt byl připraven a proveden jako součást pomoci záchraně kulturního dědictví Irácké republiky. V současné době probíhá podrobné vědecké hodnocení archeologických výsledků a nálezů. Z vědeckého hlediska je erbilská Citadela naprostým světovým unikátem. Je to jedna z posledních dosud zcela neprozkoumaných archeologických lokalit na světě. Její architektonické součásti, byť jsou v současné době ve velmi špatném stavu, jsou neméně významné a znamenají důležitou součást světového kulturního dědictví. Proto pokládáme za mimořádně cenné a důležité, že čeští vědci a odborníci byli první, kteří byli kurdskými a iráckými úřady osloveni, aby se na její rehabilitaci a na archeologickém výzkumu podíleli.

Číst dál...