Hotel Mandarin Oriental, Praha - Malá Strana

mandarin

Adresa:
Hotel Mandarin Oriental, Karmelitská č. p. 387 a č.p. 459, 118 00 Praha – Malá Strana
Typ prací:
Restaurování omítkových ploch a fragmentů původních maleb v interiéru
Restaurování kamenných prvků interiéru
Konzervace zachovalých malovaných vlysů a fragmentů malby
Kamenické práce
Štukatérské práce na výzdobě schodiště, v průjezdu a na chodbách druhého a pátého nadzemního podlaží
Restaurování dřevěného záklopového stropu
Restaurování názvu ulice na exteriéru objektu
Restaurování erbu na exteriéru objektu
Investor:
Metrostav a.s.
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2005 – 12/2006

 

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na budovu bývalého kláštera - stav před rekonstrukcí Současný hotel Mandarin Oriental Fasáda hotelu Mandarin Oriental - stav po rekonstrukci Bývalý rajský dvůr - dnešní nádvoří hotelu Bývalý rajský dvůr - dnešní nádvoří hotelu Kašna po restaurování v minulosti představovala klášterní studnu

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

 karmelitska uliceLokalita, v níž se nachází dnešní luxusní hotel Mandarin Oriental se pyšní vskutku bohatou historií. Ze stavebně historických průzkumů provedených v šedesátých letech 20. století a z archeologických výzkumů z roku 2003, bylo zjištěno osídlení oblasti již v 10. století. Během 11. a 12. století zde pravděpodobně existoval raně středověký výrobní areál. Tento fakt potvrdil nález zbytků pecí.
Během 13. století zde existovala osada Nebovidy, kde se nacházel románský kostel sv. Vavřince. Na počátku 14. století do oblasti přichází řeholní řád magdalenitek, které na místě kostela sv. Vavřince nechaly vystavět kostel sv. Máří Magdalény. Zároveň byly vystavěny skromné klášterní budovy. Klášter byl však v roce 1420 vypálen husity. Kostelík sv. Máří Magdalény sloužil v průběhu 15. a 16. století k bohoslužbám místních.
Změny přicházejí v roce 1604, kdy chátrající kostel a pozemky získává řád dominikánů. V roce 1656 byla zahájena stavba nového chrámu sv. Máří Magdalény dle návrhů architekta Francesca Carattiho. Během osmdesátých let 17. století se vystavěly nové klášterní budovy.
V roce 1784 došlo vlivem Josefínských reforem ke zrušení kláštera a odsvěcení kostela. V průběhu 18. a 19. století se v areálu vystřídalo několik institucí. V 18. století zde existovaly sklady a kanceláře Zbraslavské rafinerie cukru, poté Vrchní poštovní úřad. V roce 1849 zde založili vojenský špitál, který byl vystřídán četnickou kasárnou.
Po druhé světové válce zde po řadu let fungoval Státní ústřední archiv a Státní tiskárny, které byly zrušeny až roku 1993. Během stavebních úprav, jež probíhaly za dozoru Národního památkového ústavu, byl objekt v letech 2003 až 2006 přestavěn na současný hotel.

Restaurátorské práce prováděné společností GEMA ART GROUP a.s. zahrnovaly zejména odborné zásahy v interiéru i exteriéru nově vznikajícího hotelu Mandarin Oriental na Malé Straně. Nejrozsáhlejší část prací tvořilo zajištění historické kletované omítky. Po provedené stratigrafii a laboratorních odběrech byla zjištěna přítomnost barokních hlazených omítek i zbytků figurální malby. Po odstranění druhotných vrstev bylo nutné cenné malby odborně zakonzervovat. Až poté bylo možné přistoupit k aplikaci nové výmalby.
Restaurátorským konzervačním zásahům byly podrobeny i kamenné prvky či dřevěné záklopové stropy ze 16. století. Částečné rekonstrukce původní podoby byly provedeny na štukové výzdobě a nápisech, kterými byl opatřen exteriér objektu. Odborníci si kladli za cíl respektovat historický a architektonický vývoj památky a postupovat v souladu se Zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Restaurování historického nápisu na exteriéru hotelu:
Předmětem restaurování byl dvojjazyčný název bývalé ulice. Na nápise psaném novogotickým písmem,tzv. švabachem, stálo: „Dominikanska Gasse" a „Dominikanská ulice". Nápisy se nacházely v kritickém stavu. Zhruba jedna čtvrtina byla zcela nečitelná. Povrch byl znehodnocen pekováním a štukovými vrstvami. Fragmenty písma byly navíc pokryty černou mastnou barvou. Vzhledem ke špatnému stavu bylo nutné provést nejprve fixáž prostředkem pro zpevňování omítek, jednalo se o jednosložkovou křemičitanovou látku. Poté následovalo čištění silonovými kartáči, skalpely a restaurátorskými dlátky. Tmelení se provádělo různými typy tmelů. Rozsáhlé defekty se eliminovaly tmelem z bílého hydrátu, hlinito-křemičitanové složky a křemenného písku. Na drobné trhliny se užilo směsi z vápenného hydrátu a písku. 
Optické scelovací retuše byly provedeny práškovými pigmenty a temperami pojenými kaseino-vápennou emulzí. Chybějící části písmen byly rekonstruovány za užití paropropustných barev pojených pryskyřičnou disperzí. Fragmenty původních písmen byly konzervovány pod novou rekonstrukcí. Na závěr se provedla fixáž povrchu.

Pohled na nápis psaný novogotický písmem - stav před restaurováním Nově zrestaurovaný novogotický nápis Nápis v novogotickém písmu - stav po restaurování
Kamenná kašna v bývalém klášterním rajském dvoře:
Kamenná kašna osazená odborníky z GEMA ART GROUP a. s. byla instalována na místo původní klášterní studny, která byla objevena v průběhu archeologických výzkumů v roce 2003. Části kašny jsou proto předmětem památkové ochrany. Nová kašna je tvořena betonovou vanou, vnější obezdívku tvoří hořický pískovec, krycí desku pískovec z lokality Božanov.

Původní klášterní studna - archeologické výzkumy Bývalá klášterní studna - dnešní fontána na nádvoří hotelu Bývalá klášterní studna - dnešní fontána na nádvoří hotelu
Restaurování štukových prvků:
Součástí prací na štukových prvcích bylo restaurování kleneb a zrcadel schodiště, kleneb průjezdu, volutových hlavic pilastrů, rozet v záklencích, klenebních pasů, profilované římsy, oblouků arkád a rehabilitace klenáků.
Na povrchu se nacházelo několik vrstev novějších degradovaných nátěrů, které byly odstraněny špachtlemi a měkkými kartáči. V případě absence některého ze štukových prvků se vytvořily otisky profilací pro výrobu šablon. Dle těchto šablon se zhotovily kopie. Nejvíce kopií bylo doplněno ve druhém a pátém podlaží.
Trhliny a narušení byly injektovány speciálním přípravkem pro konsolidaci trhlin. Místa exponovaná vlhkostí se preventivně ošetřila penetrační fixáží a konzervačním prostředkem, na závěr se provedla celková hydrofobizace.

Štukové prvky - stav před restaurováním Štukové prvky - stav před restaurováním Štukové prvky - stav před restaurováním Štukové prvky - stav před restaurováním Štukové prvky - stav před restaurováním Štukové prvky - stav před restaurováním
Restaurování omítkových vrstev:
Samotnému restaurování předcházel průzkum zaměřený na určení stratigrafie omítkových a barevných vrstev i identifikaci nejstarších omítek. Během výzkumů byly odebrány barevné vrstvy pro mikroskopická vyšetření.
Po opatrném očištění novějších nátěrů mechanickou cestou se narušené části injektovaly prostředky na vápenné bázi.
V případech zjištění fragmentů renesančních maleb a omítek s malířským pojednáním a římsovými liniemi bylo přistoupeno k jejich konzervaci. Malby se nacházejí v různých stupních dochování.
Nálezy bylo nutné očistit a fixovat. Poté byl povrch překryt technickou tkaninou a ochrannou vápennou omítkovou mezivrstvou. Pro zpevnění malby byl nanášen technologický systém přelepů těmito technickými tkaninami. Jedná se o nejcitlivější způsob ochrany těchto fragmentů. Na takto ošetřené historicky cenné omítky bylo možné nanášet další vrstvy omítek nových.

Stav omítek před celkovou rekonstrukcí Odkrývání původní malby Průběh prací Průběh prací Odkrývání původní malby Odkrývání starších vrstev omítky Odkrývání starších vrstev omítky Tmelení trhlin ve zdech Stav před restaurováním Tmelení trhlin ve zdech Průběh prací Průběh prací
Restaurování kamenných prvků:
Nejhodnotnějšími kamennými prvky, které byly nalezeny v objektu bývalého kláštera, byly fragmenty opukového zdiva závěru někdejšího románského kostela, pamětní deska a kartuše s erbem v ohradní zdi objektu a fragment základového pilíře pod úrovní terénu. Odbornému zásahu byly dále podrobeny pískovcové portálky a zárubně, nákolníky, opukové zdivo studny a ostění dveří.
Povrch kamenných prvků se jevil jako nesoudržný, na mnoha místech byla shledána mechanická poškození a sádrovcové krusty. Čištění probíhalo ve dvou fázích. Nejprve bylo provedeno hrubé čištění od zbytků malty, barev a sádrovcových krust za užití mechanických pomůcek. Poté se přistoupilo k prekonsolidaci povrchu, aby mohlo následovat čištění vodou a regulovanou vodní párou. Součástí prací byla eliminace zbytků zastaralé elektroinstalace, kotev a čepů. Zpevnění kamene probíhalo opakovanou aplikací konsolidantů esterů kyseliny křemičité. Defekty se vytmelily minerálním tmelem a barevnými železitými pigmenty. Vypadané spáry byly doplněny speciální vápennou maltou s odolností proti vodě.
Součástí prací byl transfer kamenného ostění v průjezdu do suterénu.

Okenní ostění - stav před restaurováním Okenní ostění - stav po restaurování Detail kamenného ostění - stav před restaurováním Detail kamenného ostění - stav po restaurování Detail kamenného ostění - stav před restaurováním Detail kamenného ostění - stav po restaurování Kamenný portál - stav po restaurování Kamenný portál - stav po restaurování Kartuše s erbem v ohradní zdi areálu - stav po restaurování Pískovcový portál - stav před restaurováním Pískovcový portál - stav po restaurování Detail kamenného portálu - stav po restaurování
Restaurování dřevěných záklopových stropů:
Součástí restaurátorských zásahů byla obnova malovaného dřevěného záklopového stropu od neznámého autora. Odborníci strop zařadili do konce 16. století. Nejprve se provedl průzkum trámů a záklopových prken. Na základě průzkumů bylo zjištěno, že dřevěný strop byl sestaven ze zbytků různých stropů. Jednotlivé trámy a desky měly různé rozměry i dekorace.
Prkna byla na mnoha místech rozlepena, vyschlé a rozpraskané trámy hrozily zborcením. Dřevo bylo napadeno dřevokazným hmyzem. Polychromie tvořená rostlinným motivem byla zvlněná, nekonzistentní a silně znečištěná.
Barevná polychromie byla celoplošně fixována, v případě potřeby se navíc provedla lokální fixace. K petrifikaci dřevní hmoty se užila kalafuna a líh.
Chybějící části dřevní hmoty byly doplněny kopiemi, které byly namořeny a zpatinovány v hnědém tónu. Dekorativní malba byla rekonstruována. Ke scelující retuši se použilo přírodních pigmentů.
Celý povrch dřeva se na závěr zakonzervoval voskopryskyřičnou směsí.

Dřevěné záklopové stropy Dřevěné záklopové stropy Historický záklopový strop Malba na záklopovém stropu Dřevěné záklopové stropy - detail malby Demontáž jednotlivých trámů

 Více informací o hotelu naleznete ZDE.