Rezidence velvyslance USA (Restaurování exteriéru), Praha 6 - Bubeneč

Naše společnost zde prováděla veškeré restaurátorské práce včetně restaurátorských průzkumů v interiérech a exteriérech areálu budovy: restaurování soch z umělého kamene, restaurování kovových plastik (zincal, restaurování dekorativního kovového zábradlí, restaurování a repliky historických svítidel, restaurování dekorativních skleněných prvků, restaurování uměleckořemeslných kamenných prvků z umělého i přírodního kamene, dekorativní klempířské prvky, vývoj a aplikace leštěné omítky, sanace a izolace základových a opěrných zdí, kompletní rekonstrukce a izolace vnějších teras.

Číst dál...

Kasárny Jiřího z Poděbrad – OC Palladium, Praha - Staré Město

Projekt rozsáhlé přestavby bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na multifunkční centrum Palladium trval více než dva roky. Stavba pocházející z poloviny 19. století je vzhledem ke své umělecké a historické autenticitě zapsána na seznamu Kulturních památek České republiky. Během stavebních úprav na celou záležitost dohlíželi zástupci památkového úřadu. Na restaurování některých částí budovy se tak podíleli odborníci z řad restaurátorů. Právě GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala odborné restaurátorské práce, které bylo nutné, v rámci zachování historické hodnoty, provést. Práce zahrnovaly restaurátorské průzkumy, které se týkaly původní barevnosti fasády, během něhož bylo položeno celkem 25 sond. Další část průzkumů se týkala zazděných okenních otvorů v podkroví bývalých kasáren, kdy bylo zjištěno, že otvory byly zazděny až druhotně. Odborníci se dále podíleli na samotném restaurování některých částí budovy. Vedle obnovy vjezdových vrat, se GEMA ART GROUP a.s. podílela na záchraně dřevěného krovu. Krov je odborníky ceněn jako jedna z významných technických památek svého druhu. Samotný restaurátorský zásah byl technologicky velmi náročný. Celý krov se musel demontovat, proto bylo nutné provést odborná statická zajištění a zároveň dbát na zachování a neporušení konstrukce. Pro GEMA ART GROUP a.s. se tak v období let 2005 až 2007 jednalo o důležitou strategickou zakázku, zejména vzhledem k rozsahu a náročnosti restaurovaných prvků.

Číst dál...

Jezuitský profesní dům, Praha - Malá Strana

Budova Matematicko–fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze patří již od roku 1958 na seznam nemovitých kulturních památek. Cílem projektu byla obnova a rekonstrukce areálu původního jezuitského kláštera vyšších řádových hodnostářů. Objekt pochází z let 1676 až 1690. GEMA ART GROUP a.s. figurovala jako hlavní dodavatel restaurátorských a umělecko-řemeslných prací. Mezi nejrozsáhlejší odborné práce, které probíhaly pod záštitou GEMA ART GROUP a.s. patřily průzkumy, odkryvy, rekonstrukce a restaurování rokokové nástěnné malby z roku 1771.
Profesionálové se podíleli na odborné konzervaci jedné z nejstarších dochovaných dlažeb na našem území. Reliéfní románská dlažba s motivy lva a gryfa byla nalezena během archeologického průzkumu v dubnu 2004. Po důkladné analýze bylo zjištěno, že se jedná o dlažbu tzv. vyšehradského typu. Někteří vědci se domnívají, že tento druh dlaždic byl patně zhotoven v Ostrovském klášteře v období kolem let 1130 až 1250. Dlažba byla položena v románské rotundě sv. Václava, na jejímž místě byl postaven Jezuitský profesní dům. Vzhledem k rozsáhlosti nástěnných maleb interiéru, rozličnosti jednotlivých prací a kulturně – historické hodnotě objevené románské dlažby, se jednalo o mimořádný projekt daného období. Veškeré odborné práce byly ukončeny 23. dubna 2007.

Číst dál...

Nemocnice Na Františku, Praha - Staré Město

Cílem projektu byla záchrana barokních skulptur umístěných na atice barokního komplexu nemocnice Na Františku v Praze. Krom kamenných váz a čučků ve tvaru granátového jablka, se na atice nacházela šestice soch světců. Čtyři sochy byly originály z let 1751 až 1753. Vzhledem k havarijnímu stavu, kdy hrozilo zřícení, se restaurátorský zásah jevil jako nezbytný. Dva z originálů bylo nutné po restaurování uložit do lapidária. GEMA ART GROUP a.s. se tak podílela na záchraně unikátních barokních skulptur v nadživotní velikosti, jež tvoří ústřední zdobný motiv starobylého nemocničního komplexu. Odborné práce – včetně průzkumů – probíhaly v letech 2005 až 2007.

Číst dál...

Kostel sv. Anny, Praha - Staré Město

Realizace obnovy šestihranných vitráží v kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze byla pro GEMA ART GROUP a.s. jednou z mimořádných zakázek daného období. Kostel sv. Anny je součástí historického jádra Prahy, která patří na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Památka byla vybrána jako duchovní a kulturní centrum projektu Pražské křižovatky, jenž je součástí nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. V kostele se konají akce jako koncerty, divadelní představení, odborné přednášky či happeningy.
Restaurátorské práce vedené odborníky z GEMA ART GROUP a.s. byly mimo jiné podporovány neziskovou organizací World Monuments Fund se sídlem v New Yorku, která se již několik desítek let zabývá záchranou historických památek v řadě zemích po celém světě.
Práce probíhající necelý rok byly konzultovány se zástupci Národního památkového ústavu i s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu při Magistrátu hlavního města Prahy.

Číst dál...

Vzdělávací centrum Na Karmeli, Mladá Boleslav

Vzdělávací centrum Na Karmeli patří k významnému kulturnímu a společenskému středisku Mladé Boleslavi. Barokní prostory bývalého kláštera a kostela sv. Bonaventury jsou doplněny o moderní budovu, která byla postavena na místě bývalé hasičské zbrojnice. GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala restaurátorské a umělecko-řemeslnické práce v interiéru i exteriéru památky. Vzhledem k rozsahu a kritickému stavu objektu, se jednalo o náročnou a důležitou zakázku daného období.

Číst dál...

Oprava věže kostela sv. Petra a Pavla, Mělník

Kostel sv. Petra a Pavla v historickém centru města Mělník patří k nejstarším ukázkám sakrální architektury na našem území. Dle stavebně historických průzkumů vedených již na počátku minulého století se odhaduje, že nejstarší prvky románské architektury kostela lze datovat kolem roku 1000. Do současné doby se však památka dochovala v převážně gotické podobě s některými barokními úpravami. Předmětem stavebních a restaurátorských zásahů probíhajících pod záštitou GEMA ART GROUP a.s. byla pozdně gotická věž z druhé poloviny 15. století. kompletně opravena. Historicky cenné prvky byly odborně restaurovány a konzervovány, současně probíhaly některé stavební práce, jejímž účelem bylo vhodné a bezpečné zpřístupnění věže veřejnosti. Vzhledem k významu památky v rámci regionu a rozsahu prováděných prací, patřila realizace k významným projektům, které GEMA ART GROUP a.s. po téměř dvou letech v roce 2007 ukončila.

Číst dál...

Vytvoření kopie sochy Venuše s kupidem pro zámecký park, Lysá nad Labem

 Sochy v zámeckém parku Lysá nad Labem a známý cyklus Ctností a Neřestí patří k vrcholným ukázkám barokního sochařství v podání umělce Matyáše Bernarda Brauna, který působil na panství hraběte Františka Antonína Šporka. V zámeckém parku se nacházejí též sochy starší, jejichž datace spadá do roku 1696.
Odborníci z GEMA ART GROUP a.s. se podíleli na záchraně plastiky Venuše s kupidem z konce 17. století, originál plastiky byl přenesen a nahrazen kvalitní kopií. Přestože se jedná o dílčí zakázku, z hlediska kulturně-historické hodnoty sochy i celého areálu parku a odborných nároků na zhotovení identické kopie, se řadí k důležitým počinům našich odborníků.

Číst dál...

„České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán“ 6. až 9. listopadu 2007 - Palác Fatah Chalabi, Erbil, Irák

Na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem zahraničí České republiky – zastupitelským úřadem Bagdád a společností GEMA ART GROUP a.s. byl realizován projekt, zaměřený na vyšší formu využití prostor historického domu Fatah Chalabi na Citadele v Erbilu, k propagaci dosavadní pomoci ČR rámci Programu poválečné rekonstrukce Irácké republiky.

Číst dál...