Kostel sv. Anny, Praha - Staré Město

anna presbyterium

Adresa: Kostel sv. Anny, Anenské náměstí 211, Praha 1
Typ prací: Restaurování oken
Investor: Nadace Dagmar a Václava Havlových - VIZE 97
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 11/2006 – 08/2007

 

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na exteriér kostela Pohled na exteriér kostela sv. Anny Pohled z exteriéru - vitrážové okno Pohled na exteriér kostela sv. Anny - vitrážová okna Úpravy a měření oken v interiéru kostela Vitrážové okno - pohled z interiéru kostela Detail okna Vitrážová okna po rekonstrukci Detail okna před rekonstrukcí Okno - pohled z exteriéru Průběh prací - řezání skla Průběh prací - skládání jednotlivých skel vitráže Celkový pohled po pájení Upevňování vitráží Celkový pohled na interiér kostela sv. Anny Celkový pohled na interiér kostela sv. Anny - slavnostní ceremoniál Celkový pohled na interiér kostela sv. Anny - slavnostní ceremoniál nadace VIZE 97 Informační tabule

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

  Historie místa se dle kronikáře Václava Hájka z Libočan datuje k roku 927, kníže Václav zde měl založit kostel zasvěcený sv. Vavřinci. Tyto domněnky však byly v padesátých letech 20. století vyvráceny díky průzkumům vedených archeologem Ivanem Borkovským. Zbytky původního objektu datoval do první poloviny 12. století. Mělo se jednat o románskou rotundu.
Výstavba současného gotického jednolodního kostela s polygonálně uzavřeným kněžištěm a s věží spadá do 14. století. V roce 1313 objekt získal ženský řád dominikánek. V tomto období zřejmě začala první fáze výstavby kostela sv. Anny – bylo vystavěno nové kněžiště, poté byla stavba na několik desítek let pravděpodobně přerušena. Objekt byl dokončen v šedesátých letech 14. století, což dokládají písemné prameny i provedené archeologické průzkumy. Interiér nese dodnes fragmenty nástěnné malby s církevními motivy pocházející ze sedmdesátých let 14. století, které typově navazují na dvorský sloh monumentálního malířství období vlády Karla IV. Kromě samotného kostela byl nově přistavěn objekt kláštera dominikánek.
Celý areál byl jako jeden z mála ušetřen husitského drancování. Pověsti hovoří, že důvodem byl příbuzenský vztah místní abatyše se samotným Janem Žižkou z Trocnova. Matka představená měla být tetou husitského vojevůdce. Klášter sloužil svému účelu až do roku 1782, kdy byl na popud reforem císaře Josefa II. zrušen.
Roku 1795 objekt odkoupil Jan Ferdinand Schönfeld, který zde zřídil tiskárnu. Do roku 1835 se zde tiskly Schönfeldské c. k. pražské noviny, poté tiskárny převzala firma Haase. Na konci 19. století dochází k částečné úpravě areálu, jedná se o stržení původní gotické klenby, snížení kostelní věže a zasypání některých hrobek. Kostel sv. Anny však v průběhu let značně chátral.
Tiskárny Haase se sídlem v bývalém klášteře a kostele sv. Anny se zapsaly do dějin Masarykovského Československa jako vydavatel prvních papírových státovek s nominální hodnotou 1 Kč vydaných roku 1919. Tiskárny zde fungovaly i po druhé světové válce pod názvem Národní podnik Svoboda. Provoz byl ukončen v sedmdesátých letech 20. století. Objekt se dostal do správy Národního divadla. V letech 1984 až 1993 se prováděly nutné opravy.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 si v roce 1999 pronajala kostel sv. Anny za symbolickou 1 Kč. Záchranné práce a rekonstrukce interiéru dle architektky Evy Jiřičné zde probíhaly od roku 2002. GEMA ART GROUP a.s. se na obnově památky podílela v letech 2006 až 2007, kdy probíhaly restaurátorské práce na obnově vitrážových oken.

Zdroj:
RUTH, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Praha: Körber, 1902. 472s.
VÍTOVSKÝ, Josef. Nástěnné malby v bývalém klášterním kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze. Památky a příroda - časopis Státní památkové péče1976, roč. I, s. 514.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97[online]. Vystaveno 2007 [cit. 2012-08-20]. Dostupné z: < http://www.vize.cz/poslani-nadace.php >
Státovky I. emise (1919) [online]. Aktualizováno 2012 [cit.2012-08-20]. Dostupné z: <http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise>

Restaurátorské práce provedené v období listopadu 2006 až srpna 2007 se týkaly obnovy vitrážových oken kostela sv. Anny. Návrh na obnovu oken byl vypracován již v březnu 2006.
Hlavním realizátorem odborných restaurátorských prací byla GEMA ART GROUP a.s. Projekt obnovy oken měl několik fází, které zahrnovaly zpracování restaurátorského záměru, zaměření oken, demontáž stávajících vitráží, repase kovových částí, výroba nových oken. Součástí prací, které GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala, byla i instalace odpovídajícího lešení.

Restaurování oken – průzkum okenních špalet:
Restaurátorské práce se týkaly celkem 16 oken: 4 oken velkých, 6 středních a 6 malých. Před samotným zásahem byly provedeny odborné sondy u vybraných okenních špalet při jižní a západní stěně kostela sv. Anny.
Po vyhodnocení bylo stanoveno, že špalety oken nesou úpravy vápennou kletovanou omítkou, která byla opakovaně druhotně natírána vápennými nátěry. Na ploše špalet nebyly nalezeny fragmenty starší nástěnné výzdoby.
Na parapetech byl zjištěn nános ztvrdlých svrchních nátěrů. Místy docházelo k uvolnění kamenných bloků. Několik oken bylo opatřeno nepůvodní a nevhodně zvolenou dřevěnou okenicí. Odborníci proto doporučili její odstranění. Důležitým zjištěním byly zbytky původního kovového rámu a zasklení ve druhém okně západní stěny.

Restaurování oken – zaměření:
Vzhledem k faktu, že zvolená úprava oken byla značně neprofesionální – stávající výplně byly zhotoveny z plexiskla, které působením slunečního záření zažloutlo, rozhodlo se o zhotovení kopií z katedrálního skla.
Okna proto musela být přesně zaměřena. Vzhledem k výšce a obtížnější dostupnosti oken se měřilo z pojízdné věže, která byla dle potřeby přesouvána k jednotlivým měřením.

Restaurování oken – výroba vitrážových výplní:
Vitráže mají podobu šestihranů z čirého skla, ohraničené jsou červenou bordurou o šířce 2,5 cm. Řezání šestihranů probíhalo po provedení přesných výpočtů na speciálním zařízení s úhlem řezu 60º. Hrany jednotlivých šestihranů se poté ještě ručně opracovaly brousky.

Restaurování oken – skládání jednotlivých skel do olověného profilu, montáž oken v kostele:
Po zhotovení jednotlivých výplní se vitráže složily do olověného profilu a zaletovaly se pájkou o obsahu 60% cínu. Poté se přistoupilo k tmelení za užití sklenářského tmelu. Následovalo leštění dřevěnými pilinami.
Skládání vitráží v lomených obloucích oken se provedlo dle zhotovené papírové šablony. Poté následovala montáž restaurovaných oken přímo v kostele.
Součástí obnovy oken kostela sv. Anny bylo zhotovení speciálních žlabů pro odtok zkondenzované páry.

Řezání katerálního skla Řezání katedrálního skla Nařezání šestihranu Červená bordura před nařezáním Bordura se šestihrany Pájení jednotlivých skel Hotová vitráž před opětovným vsazením Průběh vsazování vitráže Průběh osazování Detail vitráže - stav po rekonstrukci Vitráže - stav po restaurování Okno s novou vitráží - stav po rekonstrukci

Historické prostory jsou využívány Nadací Vize 97.