Oprava věže kostela sv. Petra a Pavla, Mělník

kostel melnik

Adresa:
Kostel sv. Petra a Pavla,  Svatováclavská ulice, 276 01 Mělník
Typ prací:
Restaurování štuků, omítek a kamenných prvků
Restaurování dřevěných a truhlářských prvků
Restaurování oken
Dodávka a položení dlažby z pálených cihel
Elektroinstalace a montáž zabezpečovacího systému
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor:
Římskokatolická farnostproboštství Mělník
Realizace:
12/2005 – 11/2007

 

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na kostel sv. Petra a Pavla Věž kostela sv. Petra a Pavla Věž kostela sv. Petra a Pavla Chodbička vedoucí na kruchtu - pohled z exteriéru Kamenné okno kostela - pohled z exteriéru Kamenné okno kostela - pohled z interiéru

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Historie místa sahá až do období prvních Přemyslovských knížat. Dle odborníků se předpokládá, že na místě současného gotického kostela sv. Petra a Pavla stál dřevěný kostelík, který zde nechal zbudovat na konci 9. století první pokřtěný kníže Bořivoj s manželkou sv. Ludmilou. Tento dřevěný kostelík byl zřejmě zbourán. Pravděpodobně kolem roku 1000 zde nechala postavit choť Boleslava II. - kněžna Emma, románskou baziliku. Tento názor vyřkl již v 19. století historik František Palacký, domněnku potvrdily i výzkumy provedené v roce 1892, v letech 1913 až 1914 i dílčí archeologický průzkum z roku 2000. V prostorách kostela sv. Petra a Pavla byly nalezeny zbytky románského sloupku a torzo věže, které odborníci datovali k přelomu 10. a 11. století.
S gotickou přestavbou se započalo již ve druhé polovině 14. století, ta však musela být přerušena kvůli husitským válkám. Byli to právě husité, kteří kostel sv. Petra a Pavla spravovali téměř 200 let, do pobělohorské doby. Do současné podoby byl kostel upraven během padesátých až osmdesátých let 15. století. Stavba byla realizována německým stavitelem Johannem Spiessem a dokončena roku 1486. O této skutečnosti svědčí datace uvedená na římse věže a kryptogram, jenž rozluštil kunsthistorik Antonín Podlaha. K částečné pozdně gotické přestavbě došlo na počátku 16. století pod vedením stavební huti architekta Benedikta Rejta.
V roce 1681 došlo v Mělníku k mohutnému požáru, který zdecimoval téměř celou městskou zástavbu, nevyhnul se ani chrámu sv. Petra a Pavla. Naštěstí poškodil pouze střechu, která byla následujícího roku barokně upravena.
Výraznějšího zásahu se měla památka dočkat koncem 19. století. Plány stavitele Josefa Mockera však nebyly ve většině případů realizovány. Restaurátorské a stavební práce nakonec provedl před první světovou válkou architekt Kamil Hilbert.
K novějším opravám objektu došlo až v roce 1937, kdy byla opravena střecha a během sedmdesátých let 20. století, v této době došlo k celkové opravě fasády. Význam památky začal být intenzivněji doceňován na přelomu 20. a 21. století. V roce 2001 byla po rekonstrukci zpřístupněna kostnice ze 16. století, která se nalézá v kryptě. O čtyři roky později se rozhodlo o zpřístupnění vyhlídkové věže kostela. Na stavebních a restaurátorských úpravách má svůj podíl i GEMA ART GROUP a.s.

Zdroj:
ČERMÁK, Bohuslav. Proboštský chrám sv. Petra a Pavla na Mělníce, Mělník, 1899. 80s.
KILIÁN, Jan. Mělník. Praha: Lidové noviny, 2010. 440s.
PURŠ, František. Historická črta[online] [cit. 2011-04-20]. Dostupné z < http://www.saletini.cz/historie-kostela---cz.html >

Cílem stavebních a restaurátorských prací bylo odstranění havarijních stavů u některých z gotických prvků památky. Záměrem investora bylo zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla pro veřejnost. Společně s kostnicí, která se nachází v kryptě kostela, je i vyhlídková věž v současnosti přístupná celoročně.
Součástí prací, které zajišťovala GEMA ART GROUP a.s. byly bourací práce, dodávka a montáž zabezpečovacího systému a nová elektroinstalace. Vedle odborných zásahů, které prováděli restaurátoři s odpovídající licencí Ministerstva kultury ČR, bylo nutné přistoupit ke statickému zabezpečení krovu střechy.
Práce na kostelní věži trvaly bezmála dva roky (v letech 2005 až 2007). Oficiální ukončení zásahu bylo stanoveno na 15. listopad 2007.

Restaurování kamenných prvků:
Odborné zásahy týkající se kamenných prvků zahrnovaly zejména restaurátorské a konzervační práce na soklu věže a kamenných částí chodbičky vedoucí na kruchtu.
Sokl vytvořený z pískovcových kvádrů o různých velikostí dosahuje výšky 170 až 230 cm. Na stav kamenného soklu měla vliv všudypřítomná vlhkost, která degradovala povrch pískovce. Zejména sokl severní části věže byl intenzivně napaden porostem mechů a lišejníků. V neuspokojivém stavu se nacházelo spárování, které bylo v minulosti nevhodně vytvořené, nebo zcela vypadané. Odborníci nejprve provedli čištění suchou cestou, čímž se odstranily prachové depozity. Mechy a lišejníky se z povrchu eliminovaly za užití vhodných biocidních prostředků, které nenarušily hmotu horniny. Poté následovala etapa konsolidace kamene speciálními organokřemičitými přípravky. Rozsáhlejší trhliny se injektovaly. Mechanicky poškozené a chybějící části soklu se doplnily umělým kamenem. Na výplň vypadaného spárování se užilo vápenné malty. Nově doplněné části se samozřejmě opticky zharmonizovaly s okolím. Na závěr se provedla preventivní hydrofobizace.
Kamenné prvky, které byly předmětem restaurování, se nacházely v exteriéru i interiéru chodbičky vedoucí na kruchtu kostela. Vykazovaly podobná poškození jako pískovcový sokl, proto byl i postup restaurátorských prací téměř totožný. Znečištění vnější části chodbičky dosahovalo rozsáhlejších rozměrů, problémy způsobil zejména holubí trus. Vlivem špatného spárování se interiér chodbičky potýkal se zatékáním vody. Kámen tak trpěl vysokou salinitou, čímž docházelo k rozrušení horniny. V rámci zásahu se proto přistoupilo k odsolování povrchů za užití zábalů s destilovanou vodou.

1 2 3 4 5 6
Restaurování oken:
Součástí restaurátorských zásahů u oken bylo dosazení nových skleněných výplní. Nevhodná okna v kapli a v 9. nadzemním patře byla nahrazena novými. V případě okna chodbičky vedoucí na kruchtu se otvor zasklil speciální technikou lehaného skla. Sklo si v tomto případě „lehá" do speciální formy, v níž se vypaluje při teplotě vyšší než 700 ºC. U větších skleněných ploch se rozhodlo osadit sklo do ocelových rámů, které se ukotvily ke kamennému ostění.
Odborné práce na oknech kostelní věže zahrnovaly restaurování kamenného parapetu a ostění okna na západní straně, dále konzervaci kamenných ostění i zdobných kružeb oken v přízemí a prvním patře věže. Povrch kamene byl v tomto případě degradován pouze mírně. Problémem byly biologické porosty v podobě mechů na parapetech. Lokálně byla zaznamenána mechanická poškození, která se musela plasticky doplnit umělým kamenem. Středové kusy kružby oken se zajistily použitím nerezových čepů. Povrch byl taktéž očištěn od prachových depozitů – suchou cestou rýžovými kartáči. Trhliny se zainjektovaly, kámen zpevnil konsolidanty na bázi organokřemičitanů. Na závěr se provedla hydrofobizace.
Kolem oken byl aplikován speciální síťový, lankový, případně hrotový systém proti holubům, kteří svým trusem ničí kamenné části oken, římsy i okolní fasády.

Historické okno v přízemí Pohled z interiéru Přízemní okno - pohled z interiéru Oprava okenního ostění Detail okna v přízemí Průběh restaurátorských prací Záchrana dobového okna Průběh prací Kovový upevňovací prvek Kovové upevňovací prvky Demontáž kovových částí upevňující okno Dřevěný klín
Výroba a montáž ocelového schodiště:
Oprava věže kostela sv. Petra a Pavla se prováděla z důvodu odstranění havarijních stavů některých prvků, zároveň měl být objekt zpřístupněn veřejnosti, jak již bylo naznačeno. Z tohoto důvodu se přistoupilo k odstranění původního schodiště, které nevyhovovalo bezpečnostním standardům. Jednalo se o schodiště mezi 6. a 7. nadzemním podlažím věže. GEMA ART GROUP a.s. zajistila citlivé odstranění stávajícího schodiště, zároveň byla nainstalována bezpečnější alternativa: ocelové schodiště s menším sklonem. Návštěvníkům je tak zaručen bezpečný a komfortnější výstup na vyhlídkovou věž.

Restaurování dřevěných a truhlářských prvků:
Restaurování dřevěných a truhlářských prvků zahrnovalo žaluziové okenice, dveře a původní dřevěné schodiště. Povrch dveří byl pokryt starými nátěry, proto bylo přistoupeno k jejich odstranění. V některých případech bylo nutné zhotovit přesné kopie chybějících dřevěných kazet dveří. Repasovány byly i kovové části dveří. U dřevěného schodiště se odstranily novodobé obklady, zároveň se doplnilo nové dřevěné madlo. Dřevěné prvky byly preventivně ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Návštěvníci mohou navštívit kostnici a kostelní věž.
Otevírací doba věže:
červenec - srpen: 10:00 - 12:30, 13:15 - 18:00 hod. (pondělí až sobota)
                           11:00 - 12:30, 13:15 - 18:00 hod. (neděle)
Otevírací doba krypta Kostnice:
červenec - srpen: 9:30 - 12:30, 13:15 - 18:00 hod. (pondělí až pátek)
                           10:00-12:30, 13:15 - 18.00 hod. (sobota až neděle)
Vstupné:
Kostnice: 30 Kč, děti 20 Kč
Věž: 50 Kč, děti 25 Kč

Více informací naleznete ZDE.


Zámecký park v Lysé nad Labem - otevírací doba:
duben, říjen: 8:00 - 17:00
květen, září: 8:00 - 18:00
červen-srpen: 8:00 - 19:00