Kasárny Jiřího z Poděbrad – OC Palladium, Praha - Staré Město

kasarna palladium

Adresa:
Palladium Praha, Náměstí Republiky 1078/2, 110 00 Praha 1
Typ prací:
Restaurování dřevěného zábradlí galerie v přízemí areálu jízdárny
Obnova vjezdových vrat budovy kasáren
Restaurování dřevěného krovu jízdárny
Restaurátorský průzkum barevnosti fasády
Průzkum okenních otvorů v podkroví budovy
Investor:
06/2005 – 10/2007
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
06/2005 – 10/2007

 

 
FOTOGALERIE:
Kasárny Jiřího z Poděbrad - před rekonstrukcí - průzkum původní barevnosti Kasárny Jiřího z Poděbrad - před rekonstrukcí - průzkum původní barevnosti Celkový pohled na náměstí Republiky Obchodní centrum Palladium Rekonstrukce historického krovu Historická krov - stav po restaurování

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

  Prostory dnešního obchodního a administrativního centra Palladium na náměstí Republiky v centru Prahy byly původně využívány jako vojenské kasárny. Před započetím samotné přestavby byl v lokalitě proveden rozsáhlý archeologický průzkum, který odhalil románské osídlení z 12. století. Areál dnešního náměstí Republiky tak tvořil součást středověké Prahy dříve, nežli se odborníci původně domnívali.
Dalším významným předělem v historii prostoru dnešního Palladia je rok 1350, kdy byl v těchto místech založen Jakubův špitál a menší kostel zasvěcený Panně Marii. Během husitských válek byl špitál poničen a postupně zanikl. Oblast získala jiný ráz v průběhu 15. a 16. století. Výrazně prosperovala, byl zde zaznamenán zejména intenzivní rozvoj řemeslnictví a obchodu. K dalším změnám dochází v roce 1630, kdy měšťanské domy vykoupil Gerhard z Questenberku, aby zde založil kapucínský klášter. Součástí konventu byl i barokní kostel sv. Josefa z let 1636 až 1653, který se na svém místě nachází dodnes.
Klášter byl zrušen reformou císaře Josefa II. z roku 1787. Prostory byly prodány vojenskému úřadu, který zde zřídil tzv. Josefské kasárny. Bez zajímavosti nezůstává skutečnost, že v kasárnách svého času sloužil i český spisovatel a dramatik Josef Kajetán Tyl, který právě zde údajně složil text k české státní hymně.
Ve čtyřicátých letech 19. století bylo rozhodnuto o nutné renovaci chátrajících kasáren. V letech 1843 až 1844 byly nejprve vystavěny budovy stájí. Výraznějších změn se kasáren dostalo v letech 1857 – 1861. Stávající budova bývalého kláštera byla stržena, na jejím místě byla vystavěna nová budova kasáren, kde byli ubytováni vojáci, a zároveň rozlehlá jízdárna. Autory projektu byli zřejmě Eduard van der Nüll a Alfred Sicard von Sicardburg. Některé prameny uvádějí K. Pichala. Josefské kasárny dostaly romantizujícího vzhledu. Nejvíce zaujme atika zakončená cimbuřím ve stylu tudorovské gotiky.
Po první světové válce a vzniku Československa byly kasárny ve vlasteneckém duchu přejmenovány z Josefských na kasárny Jiřího z Poděbrad. K vojenským účelům areál sloužil až do počátku devadesátých let 20. století, kdy byla armáda vystěhována. Objekt byl prodán soukromé firmě, která se rozhodla využít strategické polohy kasáren. Po rozsáhlé přestavbě budovy zde bylo otevřeno nové komerční centrum 25. října 2007.

Zdroj:
MUK, Jan- LANCINGER, Luboš.Stavebně historický průzkum Na Poříčí, v Truhlářské ulici a na náměstí Republiky, Praha: Státní ústav pro rekonstrukci pmátkových měst a objeků v Praze, 1994.
Archeologie[online]. Vystaveno 2010 [cit.2011-08-08]. Dostupné z: < http://www.palladiumpraha.cz/cz/redakce/o-nas/o-palladiu/archeologie/c2853 >

Výstavba nového obchodního a administrativního centra Palladium na náměstí Republiky probíhala od května 2005 až do října 2007. Vzhledem k tomu, že prostor bývalých kasáren je zapsán na seznamu Kulturních památek ČR, stavební zásahy musely být konzultovány s památkáři. Mezi nejcennější architektonické prvky bývalých kasáren patří dřevěný krov z poloviny 19. století. Jedná se o typ dřevěné konstrukce zvané de l'Orme, tedy obloukové konstrukce bez vazných trámů. V případě kasáren je krov tvořen celkem 13 obloukovými rámy. Restaurování dřevěného krovu probíhalo pod záštitou GEMA ART GROUP a.s. Práce byly technicky náročné, celý krov musel být demontován za užití jeřábu a další techniky. Veškeré zásahy prováděné zkušenými restaurátory byly předem konzultovány se zástupci památkové péče, statiky a investorem. Krom restaurátorského zásahu na dřevěném krovu se GEMA ART GROUP a.s. podílela na restaurování dřevěného zábradlí v přízemí jízdárny pocházející z 19. století a obnově vjezdových vrat budovy kasáren. GEMA ART GROUP a.s. dále zajistila průzkum okenních otvorů v podkroví budovy bývalých kasáren s cílem zjistit jejich prvotní účel, taktéž zajistila průzkum původní barevnosti vnějšího pláště fasády. Během provedeného průzkumu byl zaznamenán nejstarší dochovaný nátěr bílé barvy. Dále byla zjištěna barevnost ve zlatém okru u některých zdobných architektonických článků fasády (lisénové rámy, římsy apod.).

Restaurování dřevěného zábradlí galerie v přízemí areálu Jízdárny:
Jedná se o dřevěné zábradlí z poloviny 19. století umístěné na galerii v sále přízemní budovy, jehož délka dosahuje téměř 21 metrů. Zábradlí je složené z polí, které jsou rozdělené sloupky. V prostřední části zábradlí sloupky vyčnívají nad madlo, aby byly zakončeny zdobnými hlavicemi. Dekorativní prvky nesou i výplně v polích zábradlí, jež jsou zdobně vyřezávány.
Zábradlí se nacházelo ve špatném stavu: celá konstrukce byla uvolněná a zábradlí nakloněné. Některé výplně polí byly vypadané, spodní vodorovná část zábradlí chyběla zcela. Celý povrch dřeva byl ztmavlý, místy značně popraskaný či zpuchřelý vlivem vlhkosti.
Před započetím restaurátorských prací se nejprve provedla fotodokumentace stávajícího stavu a následná demontáž. Poté se přistoupilo k odstranění stávající ztmavlé lakové vrstvy za užití škrabek a horkovzdušných pistolí. Následovala vysprávka prasklin, která se prováděla dvěma způsoby. Tmelováním, v případě rozsáhlejších prasklin se defekt vyspravil vložením stejného druhu dřeva. Chybějící hlavice sloupů a dalších prvků byly doplněny přesnou kopií za užití původního dřeva, které bylo převzato ze zábradlí schodiště. Posléze byl povrch přebroušen za užití smirkového papíru. Plocha opraveného zábradlí byla patinována mořidly podobného odstínu, jako byla původní barva zábradlí. Následovalo preventivní ošetření dřeva fungicidním a insekticidním prostředkem. Konečný nátěr byl proveden polokrycí barvou v odstínu konstrukce krovu.

Zábradlí - stav před restaurováním Zábradlí - průběh restaurování Zábradlín- stav po restaurování Zábradlí - stav po restaurování

Restaurování dřevěného krovu jízdárny:
Záchrana unikátního dřevěného krovu z poloviny 19. století byla technicky značně náročná. Celkový stav konstrukce byl posouzen již ve stavebně technickém průzkumu, který proběhnul v červnu 2002. Samotná záchrana dřevěného krovu byla prováděna pod vedením GEMA ART GROUP a.s. během dubna až července 2006.
Před zahájením vlastního restaurování bylo nutné provést geodetické zaměření jednotlivých částí krovů a podrobné posouzení z hlediska statiky. Smrkové a modřínové dřevo tvořící konstrukci trámu bylo místy značně poškozeno plísní a houbami vlivem vysoké vlhkosti. Vysoká míra napadení houbami si vyžadovala detailního mykologického průzkumu. Taktéž musela být provedena klasifikace jednotlivých částí konstrukce dle stupně poškození. Byl zjištěn vysoký stupeň poškození dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí, v havarijním stavu byla jihozápadní část krovu. Dřevo místy vykazovalo značné trhliny, v některých místech se drolilo. Do zjišťovacího průzkumu byl zahrnut výzkum kovových částí, včetně stratigrafie vrstev. Statika byla vlivem špatného stavu dřeva a kovových částí narušena. Nosné trámy byly prohnuté, trámové spoje místy nefunkční, část konstrukce střechy tak měla omezenou nosnost. Po dohodě s památkáři bylo rozhodnuto, že historická dřevěná konstrukce nebude zatížena vlastní střechou, ani případnými reklamními billboardy apod.
Po fotodokumentaci se přistoupilo k technicky náročné demontáži za užití jeřábu, výsuvných plošin a lešení. Zásah byl předem konzultován se statiky a jednotlivé oblouky s vaznicemi a krokvemi byly zabezpečeny proti pádu.
Některé z prvků byly již poškozeny do značné míry a muselo se přistoupit k jejich výměně za kopie. Tato opatření se týkala zvláště částí poškozených dřevomorkou domácí, v takovém případě muselo dojít k odstranění i dosud nepoškozených částí, které se nacházely do vzdálenosti 80 cm od postiženého místa, aby se houba nešířila dále. Jednotlivé demontované prvky byly očištěny od nečistot za užití tlakové vody, poté se odstranily staré a odlupující se zbytky lakových vrstev. Dále se přistoupilo k ošetření dřeva biocidními prostředky, aplikovaly se celkem dva nástřiky. V oblastech styku dřevěných prvků se zdí a v záhlaví krokví se dále použil zpevňující nátěr. Na závěr se konstrukce přetřela lazurním nátěrem v mahagonovém odstínu. Kopie byly vytvořeny dle původní technologie za užití totožného druhu dřeva o vlhkosti kolem 20%. Pro efekt starobylého vzhledu bylo na kopie užito kartáčové frézy, poté se na povrch aplikoval tentýž mahagonový nátěr pro optické scelení dřevěné konstrukce.

Dřevěný krov - stav před celkovou rekonstrukcí Dřevěný krov - stav před celkovou rekonstrukcí Dolepování chybějících částí Noý nátěr Detail dřevěného krovu - stav po rekonstrukci Dřevěný krov - stav po rekonstrukci

Obnova vjezdových vrat budovy kasáren:
Dvoukřídlá vstupní vrata jsou umístěna ve střední části budovy bývalých kasáren. Vrata se nacházela ve značně kritickém stavu. Dřevo bylo poškozeno dřevokazným hmyzem i druhotnými neodbornými zásahy v minulosti. Povrch byl pokryt několika vrstvami krycích nátěrů, které odpadávaly. Pokročilý stav koroze vykazovalo kování, jež místy zcela chybělo.
Poškození vrat bylo natolik rozsáhlé, že se odborníci shodli na zhotovení kopie za užití některých z autentických prvků, které byly shledány v méně kritickém stavu. Kopie byla zhotovena přesně dle stávajícího originálu za užití téhož druhu dřeva.

V areálu se nalézá moderní obchodní centrum s řadou obchodů, restaurací a kanceláří. Více informací naleznete ZDE.