Barokní most, Žďár nad Sázavou

most zdar2

Adresa: Most přes Stržský potok,  591 01 Žďár nad Sázavou
Typ prací:
Demontáž barokního mostu
Výšková úprava mostu
Restaurování barokní památky
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: Stavba mostů Praha, a.s. 
Realizace: 2009

 

 
FOTOGALERIE:
Barokní most - stav před demontáží a výškovou úpravou Demontáž původních kamenných prvků mostu Výšková úprava mostu - průběh prací Výšková úprava mostu - průběh prací Detail kovaného mostního zábradlí - stav po restautování Barokní most - stav po restaurování

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Historie kamenného mostu ve Žďáru nad Sázavou je spojena s místním cisterciáckým klášterem. Cisterciáci do oblasti přicházejí ze západočeského kláštera v Nepomuku (tehdy Pomuku) v roce 1252. Původně gotický objekt byl nesčetněkrát stavebně upravován. Barokní ráz získal klášter za působení opata Václava Vejmluvy na počátku 18. století. Na plánech se podílel významný český architekt italského původu Jan Blažej Santini. Na stavební rozkvět navázal opat Bernard Hennet (1699-1770), který nechal v roce 1751 zbudovat nový barokní most. V letech 1761 a 1766 byl most obohacen o osm barokních soch světců od neznámého autora. Sochy na masivním soklu jsou opatřeny chronogramy s nápisy objasňující konkrétní osobu světce. Sochařská výzdoba byla inspirována plastikami na Karlově mostě v Praze. Jedná se o čtveřici světců vztahující se k dějinám českých zemí: sv. Cyril, sv. Metoděj, sv. Vojtěch a sv. Jan Nepomucký. Další ze světců představující významné osobnosti v dějinách křesťanství: apoštol sv. Pavel, sv. Mikuláš, sv. Benedikt a duchovní vůdce řádu cisterciáků sv. Bernard z Clairvaux. Originály se na mostě nacházely až do května 2009, kdy byly demontovány k následnému restaurování a nahrazeny identickými kopiemi, aby nedocházelo k dalšímu narušování barokní památky. Zrestaurované originály mají být umístěny na Dolní hřbitov ve Žďáře nad Sázavou.
Samotný most prošel během své existence řadou stavebních úprav. Největším zásahem bylo zpevnění mostních oblouků železobetonovou deskou. Poslední rozsáhlá rekonstrukce, na níž se významně podílela GEMA ART GROUP a.s., proběhla v roce 2009.

Zdroj:
BLAHOTA, Jiří. Restaurování barokního mostu ve Žďáru nad Sázavou. Převzato z Revue Kámen. 4-construction. [online].Vystaveno 28.10. 2009 [cit.2011-06-13]
. Dostupné z: < http://www.4-construction.com/cz/clanek/restaurovani-barokniho-mostu-ve-zdaru-nad-sazavou/ >.
Žďár nad Sázavou(klášter) [online]. [cit.2011-06-15]. Dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou_%28kl%C3%A1%C5%A1ter%29 >.

Kromě restaurování barokní památky, práce zahrnovaly i technicky náročnou výškovou úpravu mostu kvůli nutnosti navýšení silnice. Před samotným zahájením prací bylo nutné provést zaměření mostu fotogrammetricko–geodetickou metodou, detailní fotodokumentaci a katalogizaci jednotlivých kamenných dílů, aby bylo možné provést demontáž mostní konstrukce. Kvůli následnému restaurování se taktéž provedly průzkumy petrologické, dále se odebraly vzorky pro zjištění salinity kamene. Veškeré zásahy se konzultovaly se zástupci památkové péče a investorem. Práce byly prováděny s cílem respektovat přirozené stárnutí památky. Povrchové úpravy nových prvků tak byly přizpůsobeny stávajícím.

Výšková úprava mostu:
Po podrobné fotodokumentaci se přistoupilo k demontáži svrchní části mostu. Most musel být rozebrán až do úrovně nově navýšené vozovky. K výškové úpravě mostu došlo vložením žulového pásu kamene, který byl položen do malty na řadu kamenného zdiva nacházející se pod pásem. Do ložné spárovací malty byl navíc přidán záměsový olej, přípravek vhodný na podporu tvorby porézního systému. Podkladová vrstva kamene byla před úpravou staticky zajištěna a repasována za užití hydraulické spárovací malty. Vzhledem k požadované pevnosti nešlo aplikovat vápenné spáry.Vložený pás byl zhotoven ze žuly z lokality Panské Dubenky, jejíž struktura a barva nejlépe odpovídá původní žule na mostě pocházející z lokality Ořechovec u Dolního Města. Opracování kamenného pásu se provádělo mechanickou cestou. Vzhledem ke stavební úpravě mostních pilířů, které nebylo možné demontovat a vložit na místo žulový pás, se přistoupilo k umístění kamenných desek. Během osazovacích prací byl respektován původní způsob kotvení kamenných bloků, který byl ještě posílen o kotevní prvky z oceli. Starší zkorodované části z předchozích oprav byly odstraněny. Montáž probíhala přesně dle fotodokumentace a předchozích zaměřeních fotogrammetrickou metodou.

Restaurování architektonických prvků mostu:
Stáří mostu spadá zhruba k roku 1751. Sochy osmi světců nebyly součástí restaurátorských prací. Mostní konstrukce vykazovala značná statická narušení. Starší spárování nevhodnou cementovou maltou bylo místy vypadané či popraskané. Mnoho z kamenných architektonických prvků bylo nahrazeno kopiemi již během stavebních úprav v minulosti. Jednalo se zejména o části v podobě pískovcových doplňků, o žulové prvky z odlišných lokalit nebo o cementové plomby. Velká narušení představovaly výrazné praskliny v žule způsobené pravděpodobně pohyby mostní konstrukce. Ve spodních partiích a na klenbách se nacházely solné výkvěty. Strukturu kamenných prvků dále narušovaly zpevňující železné kramle, které byly značně zkorodované. Pronikání oxidů železa do kamenných prvků způsobovalo změnu barvy kamene. Omítka, která byla nanesena na most během minulých oprav značně odpadávala. Po demontáži se přistoupilo k očištění jednotlivých architektonických prvků od cementových výplní a nevhodných vysprávek. Dále byly odstraněny veškeré zkorodované kramle a jiné kotevní prvky. Povrch žuly byl zbaven prachu a dalších nečistot tlakovou vodou a šetrnými detergenty. Sekundární nátěry byly odstraňovány pomocí zábalů s uhličitanem amonným. Nevhodné asfaltové nánosy byly eliminovány mechanickou cestou a pískováním. V případě narušení povrchu řasami, se přistoupilo k užití speciálního biocidního roztoku. Praskliny byly odborníky zainjektovány a poté vyplněny epoxidovou pryskyřicí. Následovala konsolidace organokřemičitanovými zpevňovači. Chybějící části nebo větší defekty byly doplněny epoxidovým tmelem s drcenou žulou. K barevným retuším se užilo speciálního roztoku s oxidem železa. Hydrofobizace se prováděla na exponovaných místech a v oblasti horizontálních spár. Na závěr byla provedena povrchová úprava pemrlováním a pískováním. Cílem úprav bylo dosáhnout historizujícího vzhledu mostu. Úpravy se týkaly nově vkládaných prvků.

Barokní most - před zásahem Most před celkovou demontáží Pohled na demontované prvky mostu Detail kamene z mostu - před restaurováním Průběh prací - výšková úprava mostu Průběh prací - výšková úprava mostu Průběh prací - výšková úprava mostu Výšková úprava mostu Průběh prací - výšková úprava mostu Kamenné komponenty pro zpětnou montáž po výškové úpravě mostu Průběh prací Průběh prací Průběh prací Kamenné prvky - stav po restaurování Detail mostu - stav po restaurování Barokní most - stav po rekonstrukci Barokní most - stav po restaurování Sochy světců na mostě