Hotel Kings Court - přestavba domu na hotel, Praha - Staré Město

 kingscourt

Adresa: Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, Praha
Typ prací:
Rekonstrukce fasády včetně štukových a dekorativních prvků
Oprava střechy
Kovářské, truhlářské práce
Stavební práce
Obnova vitráží 
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: GEO – ING Jihlava spol. s. r. o
Realizace: 08/2007 – 12/2009

 

 
FOTOGALERIE:
Rekonstrukce fasády Hotel Kings Court - celkový pohled Akrýř s krakorci - stav před restaurováním Arkýř s krakorci - stav po restaurování Zdobný štít - po rekonstrukci Vitráže ve slavnostním sále Franze Josefa I.

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Dnešní hotel Kings Court se nachází v místech s bohatou historií. Oblast byla osídlena již v období 12. století, kdy se zde nalézaly románské městské domy místních řemeslníků a obchodníků. Tuto skutečnost dokládají archeologické výzkumy, které byly v minulosti prováděny.
Ještě většího rozkvětu se oblasti dostává za vlády Václava IV. (1378-1419). Panovník si nechal v místě dnešního Obecního domu a hotelu Kings Court vystavět honosný královský palác, jež měl být modernější alternativou k Pražskému hradu, kde se Václav IV. příliš nezdržoval. Královský dvůr si jako panovnické sídlo oblíbili i Zikmund Lucemburský a Jiří z Poděbrad. Až za vlády dynastie Jagellonců se centrum panovnické moci vrací zpět na Hrad. Královský dvůr postupně chátral, v 16. století je odprodán panské šlechtě, která jej dále spravovala. Během 18. a 19. století byl objekt využíván jako kasárny a vojenská škola.
V roce 1900 byl areál odkoupen Živnostenskou bankou, která rozhodla o jeho likvidaci a výstavbě nového paláce Obchodní a živnostenské komory. Projektu se zhostil architekt Antonín Turek, autor návrhů na výstavbu Vinohradského divadla. Realizace novorenesanční stavby se secesními prvky byla provedena v letech 1903 až 1905. Další dílčí přestavby proběhly v letech 1922 na návrhy stavitele Matěje Blechy a v roce 1956, kdy bylo vestavěno 6. NP.
Přestavba domu na hotel v letech 2007 až 2009 tak patřila k nejrozsáhlejším rekonstrukcím ve stavební historii objektu, současně se však dbalo na zachování původního členění domu na jednotlivé trakty. Hotel Kings Court společně s Obecním domem a hotelem Paříž tvoří unikátní ukázku architektury přelomu 19. a 20. století.

Celková rekonstrukce novorenesančního objektu v centru Prahy probíhala v letech 2007 až 2009 v několika etapách. Společnost GEMA ART GROUP a.s. fungovala jako hlavní subdodavatel restaurátorských, umělecko-řemeslnických a stavebních prací, které probíhaly od srpna 2007 do prosince 2009. Práce se prováděly na exteriéru i v interiéru budovy. GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala odbornou rekonstrukci fasády, zvolený odstín užitý na fasádě vycházel z průzkumů původní barevnosti prováděných v roce 2008. Dílčí úpravy na fasádě proběhly v roce 2006. Součástí rozsáhlejších prací na exteriéru byla rekonstrukce měděné střechy včetně opláštění dekorativních komínů, oplechování zdobných střešních vížek a volut. Práce v interiéru zahrnovaly zejména zásahy truhlářské, odbornou demontáž stávající dlažby a restaurování vitráží. Provedené práce odpovídaly požadovaným technickým parametrům, restaurování prováděli příslušní odborníci s licencí Ministerstva kultury ČR.

Rekonstrukce fasády:
Před zahájením komplexní rekonstrukce fasády hotelu bylo nutné provést průzkum původní barevnosti omítek, stanovit míru vlhkosti a s ní související salinity zdiva. Na základě položených sond bylo zjištěno, že původní nátěr fasády nesl okrovou až béžovou barvu, jejíž podoba se měla, dle požadavků památkářů, obnovit.
Proti stávající vlhkosti bylo nutné použít chemické injektáže, díky níž se zdivo napustilo izolačním prostředkem. Vrstva nepůvodní fasádní barvy se mechanicky odstranila špachtlí. Poté se povrch očistil tlakovou párou. Na fasádu se aplikovaly sanační omítky. Spodní části byly opatřeny antigrafitti nátěrem. Součástí rekonstrukce byly opravy kamenného soklu.

Plastické prvky na fasádě:
Exteriér hotelu je zdoben řadou dekorativních kamenných prvků, jako je plastická bosáž s mělkým kvádrováním, římsy či kamenné nápisové desky ve tvaru jednoduchých kartuší. Zdobně ztvárněné jsou arkýře se štukovými vlysy, zábradlí je tvořeno jednotlivými balustrami, římsa atikového patra je opatřena tzv. pagodami (okrasné věžičky), štíty zdobí dekorativní kamenné vázy (čučky). Největší narušení vykazovaly právě pagody a čučky, které jsou na stavbě výrazně exponované a snáze tak podléhají povětrnostním vlivům. Také některé z baluster musely být zcela vyměněny, kvůli korozi kovových zpevňujících částí. Povrch kamenných prvků byl očištěn od nečistot, chybějící části se zhotovily dle vzorů dochovaných prvků. Kopie byly odlity do lukoprénových forem. Nové odlitky se opatřily nekorodující výztuží. V případě dílčích narušení se provedlo domodelování a zpevnění injektáží.
Na závěr byla provedena barevná retuš a hydrofobizace.

Oprava střechy:
Před započetím rekonstrukce bylo nutné odstranit nevyhovující krytinu z azbestocementových plochých šablon. GEMA ART GROUP a. s. zajišťovala opravu a doplnění prejzové krytiny a oplechování mědí. Měděná střešní krytina věží byla navíc natřena polysulfidem sodným (tzv. sirná játra). Plechové střechy směrem do dvora byly pokryty z titanzinku.

Kovářské práce:
Součástí prací, na níž se GEMA ART GROUP a.s. podílela, byly drobné zámečnické a kovářské práce, které se týkaly repliky mříží, vlajkových stožárů a zábradlí na střeše i na schodištích. Zámečnické prvky vystavené intenzivním povětrnostním vlivům byly opatřeny pozinkováním.

Truhlářské práce:
Truhlářské práce zahrnovaly demontáž a repase oken. Restaurátorské a umělecko-řemeslné práce se dále týkaly dřevěného obložení v interiéru, dveří a dřevěných částí schodiště.

Stavební práce:
Společnost zajišťovala některé ze stavebních prací, které zahrnovaly zejména bourání konstrukcí a prorážení otvorů.

Hotel po rekonstrukci Stav fasády po rekonstrukci Hlavní vstup do budovy Detail kamenného prvku Socha na nároží budovy - stav po restaurování Detail pagody - stav před restaurováním Detail pagody - stav po restaurování Okno se suprafenestrou - před restaurováním Detail okna se suprafenestrou - stav po restaurování Stavební práce v interiéru Zábradlí v interiéru hotelu Interiér - historická svítidla Dřevěné obklady a dveře Dřevěné obklady Interiéry hotelu Interiéry hotelu Interiér - historická svítidla Vitráže v sále Franze Josefa I.

Dům byl přestavěn na luxusní pětihvězdičkový hotel. Více informací naleznete ZDE.