Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček u Olomouce

Záměrem projektu byla záchrana interiéru jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst České republiky – baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Veškeré odborné restaurátorské práce probíhaly pod vedením společnosti GEMA ART GROUP a.s. Restaurování trvalo necelé tři roky, cílem bylo obnovení památky v její původní barokní podobě. Zároveň byl kladen důraz na co nejšetrnější zásahy. Projekt se částečně realizoval z mezinárodního grantu Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Číst dál...

Filozofický sál Strahovského kláštera, Praha - Strahov

Knihovna Strahovského kláštera tvořená Teologickým a Filozofickým sálem, se řadí mezi nejcennější knihovní fondy v České republice, vybavení a nástěnná malba na klenbě sálu patří mezi unikátní ukázky umění druhé poloviny 18. století. Byla to právě GEMA ART GROUP a.s., která zajišťovala veškeré odborné práce na záchraně památky. Projekt trvající déle než rok byl realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a z fondu Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Veškeré práce provedené profesionály s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR odpovídaly všem požadovaným technickým parametrům. Zásahy byly předem konzultovány se zástupci památkové péče a s investorem. Slavnostní otevření pro veřejnost se uskutečnilo 8. prosince 2010. Významné události se účastnil prezident Václav Klaus i pražský arcibiskup Dominik Duka.
U příležitosti obnovy Filozofického sálu byla vydána nakladatelstvím GEMA ART ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově publikace Brána vědění, Filosofický sál Strahovské knihovny. Knihu lze objednat za cenu 630 Kč vč. DPH na adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Bílkova vila, Praha - Hradčany

Bílkova vila patří k originálním prezentacím architektury secesního symbolismu na našem území. Od května 1958 patří na Seznam nemovitých kulturních památek. Vilu si osobně navrhl sochař a grafik František Bílek v roce 1910. Od ledna 1963 je objekt pod správou Galerie hlavního města Prahy, která se rozhodla z areálu vybudovat Bílkovo centrum a zpřístupnit veřejnosti umělcův ateliér. Rekonstrukce vily probíhala pod vedením GEMA ART GROUP a.s. Společnost zajišťovala vedle restaurátorských prací, také kompletní stavební a technologické rekonstrukce budovy. Ve vile byla vyměněna stávající elektroinstalace, provedeny nové tepelné a voděvzdorné izolace, nahrazeny rozvody plynu a vytápění, instalována klimatizace. Důležitou součástí projektu byly i další stavební práce, během nichž se nově pokládala podlaha, opravovaly podezdívky, oplocení a komunikace mezi vilami apod. Restaurování se týkalo zvláště fasády a kamenných reliéfů exteriéru i interiéru či kovářských prvků. GEMA ART GROUP a.s. v neposlední řadě zajišťovala úpravu zeleně a zahradních ploch kolem stavby. Rekonstrukce Bílkovy vily probíhala přes dva roky, celý areál byl slavnostně zpřístupněn 24. září 2010. Návštěvníci zde naleznou soubor mistrových prací jako jsou sochy ve volném prostoru, reliéfy, kresby, grafiky, Bílkem navržený nábytek i keramika. Součástí je také Bílkovo dokumentační centrum, v němž jsou pro badatele k dispozici archivní materiály převezené z Národního archivu v Praze či tématická expozice, která bude Galerií hlavního města Prahy každým rokem obměňována.
Pro GEMA ART GROUP a.s. se jednalo o velmi zajímavou zakázku, vzhledem k realizaci rekonstrukce technického zařízení budovy a téměř všech restaurátorských a uměleckořemeslných prací.

Číst dál...

Gočárovy domky v Zoologické zahradě hlavního města Prahy, Praha - Trója

Josef Gočár - nejpřednější český architekt 20. století, který proslul řadou projektů zvláště ve stylu kubismu, českého dekorativismu a funkcionalismu. Mezi unikátní ukázky českého dekorativismu počátkem dvacátých let 20. století se řadí i dva dřevěné domky umístěné v pražské zoo. Stav památky byl natolik kritický, že záchrana byla zcela nevyhnutelná. Na havarijním stavu se podepsala i tisíciletá voda, která se v srpnu 2002 prohnala Prahou. Náročné práce, během nichž musely být objekty demontovány, přeneseny a opět smontovány, probíhaly pod vedením GEMA ART GROUP a.s. v termínu od 12. dubna do 31. prosince 2010.

Číst dál...

Invalidovna, Praha - Karlín

Budova Karlínské Invalidovny patří mezi cenné barokní památky postavené dle plánů předního barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Památka byla po dlouhá léta ponechána bez rekonstrukce. Na kritickém stavu se podepsaly srpnové záplavy roku 2002. Tehdy dosahovala výška vody v budově zhruba jednoho metru. Po odstranění nejzásadnějších závad památka chátrala dalších 7 let. V roce 2009 bylo rozhodnuto o její kompletní rekonstrukci.
Byla to právě GEMA ART GROUP a.s., která se velkou měrou podílela na záchraně barokního objektu. Součástí zakázky byl restaurátorský průzkum zaměřený na stav fasády budovy, samotné restaurování fasády a další umělecko-řemeslnické práce. Ve druhé etapě restaurování proběhla rekonstrukce značně poničených kopii soch vojenských trofejí z druhé poloviny 19. století. Práce byly ukončeny v prosinci 2010.

Číst dál...

Rudolfinum, Praha - Staré Město

Neorenesanční stavbu, jejíž existence se datuje do konce 19. století, patří již od svého založení k důležitým kulturním centrům Prahy, kde se konají četné koncerty a výstavy. V období první republiky zde sídlil parlament. Stavbu si oblíbil i zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich (1941 – 1942), který si zde vytvořil svou příležitostnou úřadovnu. Po druhé světové válce získala Rudolfinum Česká filharmonie. Nejznámější kulturní akcí konající se v tamních prostorách je bezesporu festival vážné hudby Pražské jaro, jehož první ročník byl zahájen v květnu 1946.
GEMA ART GROUP a.s. se podílela na obnově rozsáhlé střešní balustrády. Obvod tvořený 930 kuželkami měří zhruba 300 metrů. Restaurování bylo rozděleno celkem do čtyř etap, které byly prováděny během letních měsíců v letech 2007 až 2010. Ačkoliv bylo poslední restaurování provedeno před 14 lety, větší část balustrády vykazovala značné poškození v podobě prasklin a korozí kamene. Hlavní vliv na degradaci kamene mají intenzivní dilatace stavby způsobené nevhodným podložím a rušná dopravní komunikace v bezprostřední blízkosti památky. Restaurování tak bylo pro další budoucnost kamenné balustrády nevyhnutelné. Krom samotné záchrany této části památky, restaurátoři pod vedením GEMA ART GROUP a.s. provedli barevnou harmonizaci střešní balustrády se zbytkem budovy, kterou stavitelé během výstavby původně zamýšleli a během předchozího restaurování nebyla provedena. Práce se definitivně uzavřely 30. listopadu 2010.

Číst dál...

Becherova vila, Karlovy Vary

Becherova vila v Karlových Varech prezentuje typický model rodinného sídla období před první světovou válkou. Navzdory dlouholetému užívání objektu jako Domu pionýrů a mládeže, během něhož došlo k řadě neodborných zásahů, se i do dnešních let dochovala řada řemeslných a uměleckých prvků z roku 1914, kdy byla stavba realizována. Autorem projektu z roku 1912 byl známý karlovarský stavitel Karl Heller. GEMA ART GROUP a. s. zajišťovala zejména práce v interiéru vily, kde se nacházelo nejvíce původních prvků. Jejich záchrana byla hlavním cílem projektu. Všechny restaurátorské zásahy byly prováděny odborníky za dozoru a konzultací se zástupci památkové péče.
Některé z prací se prováděly taktéž na exteriéru vily, týkaly se spodní fasády tvořené kyklopským zdivem, venkovního schodiště i zábradlí. GEMA ART GROUP a.s. mimo jiné zajišťovala i instalaci rampy pro handicapované návštěvníky galerie, která v prostorách Becherovy vily vzniká.

Číst dál...

Vlašský dvůr, Kutná Hora

Hlavním cílem projektu byla obnova malby v Královské audienční síni Vlašského dvora v Kutné Hoře. Královská audienční síň patřila k hlavním reprezentativním místům kutnohorské mincovny. Síň, jejíž výstavba se datuje k počátku 15. století, byla v minulosti užívána k významným státně-politickým účelům a jednáním. Mezi stěžejní dějinné události spojené s prostory Královské audienční síně bezesporu patří vydání Dekretu kutnohorského z ledna 1409 či volba Vladislava Jagellonského králem českým v květnu 1471. Tyto skutečnosti jsou v síni připomínány malbami z roku 1900 od Karla Ladislava Klusáčka.
Restaurování Královské audienční síně pod vedením GEMA ART GROUP a.s. se započalo v lednu 2008 a to obnovou záklopového stropu. V další etapě se přistoupilo k záchraně již zmíněných nástěnných maleb. Odborného zásahu se dočkal i zadní portál Královské audienční síně. Restaurátorské práce zde byly řádně ukončeny v únoru 2010. Součástí zakázky byl taktéž restaurátorský průzkum malířské výzdoby na stěnách schodiště v jižním křídle Vlašského dvora.

Číst dál...

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku, Luže

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku v Luži nacházející se nedaleko města Vysoké Mýto se řadí mezi významné sakrální stavby barokní architektury. Dotace na obnovu interiéru kostela byla z větší části čerpána z projektu Finančního mechanismu EHP a Norska. Interiér se nacházel ve špatném až havarijním stavu, proto bylo nutno obnovit výmalbu, celý mobiliář i varhanní stroj. GEMA ART GROUP a.s. zvítězila v květnu 2009 ve výběrovém řízení pro zajištění restaurátorských prací týkajících se mobiliáře kostela. Pod záštitou GEMA ART GROUP a.s. tak probíhalo restaurování varhanní architektury, některých z obrazů, akantových ozdobných rámů obrazů, obnova sousoší Zvěstování Panně Marii a dalšího mobiliáře.

Číst dál...

Pražská brána, Mělník

Pražská brána v historickém jádru města patří k unikátním pozůstatkům hradebního systému středověkého Mělníka. Památka je tak jedinečnou ukázkou opevňovací architektury, kterou je nutno zachovat pro budoucnost.
Pražská brána se nacházela ve špatném stavu. Fasáda byla na mnoha místech poškozena a odpadávala. Horní část fasády pocházela z doby Hilbertovy úpravy brány, tedy z let 1916 až 1920. Kamenné prvky taktéž vykazovaly vysoký stupeň degradace. Restaurátorský zásah se ukázal být nevyhnutelným. Společnost GEMA ART GROUP, a. s.zajistila veškeré práce nutné k záchraně objektu. Zásah probíhal v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a pod dozorem památkářů.
Pro GEMA ART GROUP, a. s. se jednalo o další význačnou zakázku ve městě. Odborné práce společnost zajišťovala v Mělníku již v roce 2007, tehdy se zásah týkal kostela sv. Petra a Pavla.

Číst dál...