Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Úterý na Plzeňsku

phoca thumb l celkov pohled

Adresa: Kostel Narození sv. Jana Křtitele 330 41Úterý, Plzeň- sever
Typ prací:
Zajištění statiky kostela
Mykologický posudek pro zjištění stavu dřevěného krovu
Návrh na provedení výmalby interiéru kostela
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s.
Realizace: 10-12/ 2010

 

 

 FOTOGALERIE 

Prasklina u okna v interiéru kostela Prasklina nad oltářem Prasklina nad oltářem Prasklina nad oknem Detail rozsáhlé praskliny Detail největší praskliny nad oltářem Prasklina nad oknem Detail praskliny Detail praskliny Praskliny drobnějšího charakteru v rozích kostela Praskliny nad oknem Prasklina nad zpovědnicí

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

dscf5156O založení a podobě původního kostela Narození sv. Jana Křtitele se vedou spory. Někteří odborníci kladou fundaci k roku 1183. Tehdy byla vydána listina knížetem Bedřichem, v níž nařizuje řádu johanitů, aby vystavěli v okolí osady kostel. Zda-li se tak skutečně stalo, není potvrzeno. Další názor zní, že založení kostela spadá do období vlády knížete Vladislava I. - tedy do první poloviny 12. století. Kníže si měl na návrší vystavět opevněný lovecký hrádek a kostel. První písemná zmínka o stavbě pochází z roku 1233. Tehdy král Václav I. daroval město Úterý i s kostelem své matce Konstancii Uherské. Brzy poté byla držba prodána řádu premonstrátů z nedalekého kláštera v Teplé. Premonstráti spravují kostel Narození sv. Jana Křtitele s přestávkami až do dnešních dnů.
V období husitství město Úterý ovládla kališnická víra. Z kostelní věže byl dokonce sňat kříž, který byl nahrazen husitským kalichem. Utrakvismus se v městečku udržel až do 16. století.
V roce 1694 zasáhl Úterý požár, který poničil většinu měšťanských domů, radnici i kostel. Se stavbou nového svatostánku se začalo rok po katastrofě. Návrhy na novou barokní stavbu vypracoval architekt Kryštof Dientzenhofer. Stavbu vedl Dienzenhoferův žák, stavitel Wolfgang Braunbock. Kostel Narození sv. Jana Křtitele byl slavnostně vysvěcen roku 1698. Jedná se o jednolodní stavbu s věží zakončenou cibulovou střechou. V roce 1903 byly na věž umístěny hodiny.
Po komunistickém převratu v únoru 1948 přešel kostel pod správu státu, křesťanské mše se zde konaly jen občasně. Po roce 1989 se kostel dostává zpět do vlastnictví řádu premonstrátů. K rozsáhlé rekonstrukci dochází v devadesátých letech 20. století, kdy proběhla rekonstrukce střechy a fasády. V roce 2010 probíhalo zajištění statických trhlin v interiéru. Díky místnímu občanskému sdružení byla v roce 2011 realizována restaurace cenných varhan z 18. století.

Zdroj:
KVASNIČKOVÁ, Kateřina. Zachráněné klenoty Úterý. Vítaný host: čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, 2011, č.1, s. 10-11.
KVASNIČKOVÁ, Kateřina. Kostel sv. Jana Křtitele II. Úterské občanské sdružení Bart [online] [cit. 2011-01-16]. Dostupné z:< http://osbart.wz.cz/kostel2.html >

Práce probíhající od října do prosince 2010 zahrnovaly statická zajištění barokního kostela Narození sv. Jana Křtitele. Před započetím prací bylo nutné provést geologický a statický průzkum památky. V rámci zajištění statiky byly provedeny mykologické analýzy dřevěného krovu, z nichž vyplynulo, že krov není přímo ohrožen. Nejvíce trhlin o velikosti větších než-li 6 mm se nacházelo v interiéru, na venkovní fasádě se praskliny propisovaly jako trhliny vlasové. Objekt byl zajištěn formou nerezových táhel.

Oprava trhlin objektu kostela:
Objekt kostela Narození sv. Jana Křtitele vykazoval řadu statických trhlin patrných zejména v interiéru památky. Před započetím statických prací bylo nutné posoudit geologické poměry pozemku, na němž je postaven kostel Narození sv. Jana Křtitele. Na základě geologických průzkumů bylo konstatováno, že památka byla vystavěna ve vhodných geologických podmínkách metamorfované horniny (svor, svorová rula). Také místní podzemní voda by neměla mít vliv na narušení stavebních základů.
Objekt byl nedávno konsolidován – pohyby v trhlinách jsou způsobeny zejména klimatickým zatížením. Cílem prací byla částečná obnova integrity zdiva.
Trhliny byly vyplněny vápeno-cementovou maltou, v případě prasklin většího rozsahu se užilo pálených cihel. Pokud se jednalo o trhliny, jejichž šířka dosahovala více než 6 mm, instalovali odborníci speciální ocelové tahové prvky.

Návrh na provedení výmalby interiéru:
Vzhledem k provedení statického zajištění a opravě trhlin v interiéru kostela, je nutné provést obnovu omítky interiéru kostela. GEMA ART GROUP a.s. vypracovala návrh na provedení výmalby interiéru kostele. Návrhu předcházelo zjišťování stratigrafie vrstev nátěrů a tmelů. Odebrané vzorky prokázaly historický vápenný štuk s obsahem nevytříděného kameniva s příměsí drcené cihly a dřevěného uhlí. Na této vrstvě spočívalo souvrství novější monochromní výmalby. Veškeré práce spojené s obnovou výmalby interiéru bude dále nutno konzultovat se zástupci památkové péče.

Krov kostela – zjištění míry poškození:

V rámci prací bylo nutné posoudit míru poškození a stabilitu dřevěného krovu kostela. Z těchto důvodů byla provedena mykologická analýza pro zjištění možné přítomnosti dřevokazných hub. Na základě odběrů a mikroskopického vyhodnocení se potvrdila kontaminace dřevokaznými houbami (koniofora, trámovka a outkovka). Vzhledem k malému rozsahu a na základě ošetření fungicidními prostředky bylo odborníky vyhodnoceno, že krov objektu není přímo ohrožen.

 Kostel je přístupný během bohoslužeb, tedy každou neděli po 15. hod.