Pražská brána, Mělník

prazska brana melnik hlavni foto

Adresa: Vodárenská ul., 276 01 Mělník
Typ prací:
Obnova vnějšího pláště věže
Restaurování kamenných architektonických článků
Instalace historizujících kovových prvků     
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: Městský úřad Mělník
Realizace: 7-10/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE:
Pražská brána - stav před restaurováním Průjezd věže - stav před restaurováním Pražská brána - stav po restaurování Hodiny věže - stav po restaurování Zdobné kamenné prvky nad okny věže - stav před restaurováním Interiér - stav po rekonstrukci

 

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Pražská brána pochází pravděpodobně z konce 13. století, kdy se na místech raně středověkého opevnění vystavěl nový hradební systém. Městské hradby měly původně dvě brány: dochovanou Pražskou a zaniklou Labskou. Právě o Labské bráně pochází vůbec první písemná zmínka o mělnickém opevnění, která se datuje do druhé poloviny 14. století.
Během své existence prošla Pražská brána několikerými přestavbami. K nejzásadnějším patří renesanční úprava věže brány, která byla v roce 1536 zvýšena o jeden a půl patra. K následujícím dílčím přeměnám došlo v letech 1652 a 1799, kdy památku zachvátil požár a musela být rekonstruována.
Hradební systém zanikl postupně během 19. století. Stejný osud by asi čekal i na Pražskou bránu. V roce 1836 byla prodána a využívána dále jako vodojem. Poslední markantnější úpravy se provedly v letech 1916 až 1920 podle plánů architekta Kamila Hilberta. Památka je v současné době využívána jako čajovna a galerie.

Zdroj:
ČERNÝ, Miroslav - JUSTA, Petr. Stavebně historický průzkum Pražské brány v Mělníku, Praha. 2010.
KILIÁN, Jan. Mělník. Praha: Lidové noviny, 2010. 440s.

Práce probíhající pod záštitou GEMA ART GROUP, a. s. zahrnovaly obnovu vnějšího pláště Pražské brány, stavební úpravy vybraných kamenných prvků interiéru, instalaci nových historizujících kovaných mříží a opravu krovu, který byl poškozen hnilobou.
Během restaurátorských a stavebních prací se odhalilo několik kamenných prvků, díky nimž se rozšířily dosavadní znalosti o objektu. Z těchto důvodů byl proveden nový stavebně historický průzkum a zaměření památky. Předchozí průzkumy mělnických hradeb probíhaly v roce 1980. K nejvýznamnějším objevům patří středověké schodiště při severní stěně věže, které bylo nově zpřístupněno. Odborníci  dále provedli sondy do zdiva ve čtvrtém patře, kde se nacházela kamenná nika a jakýsi dutý prostor. Původně se proto předpokládalo, že se zde nachází další schodiště ukryté v síle zdi. Sondy však tuto skutečnost nepotvrdily.
GEMA ART GROUP a. s. dále zajistila novou elektroinstalaci,dosazení nových topných těles a odvlhčovačů.

Restaurování kamenných prvků exteriéru:
Restaurování zahrnovalo obnovu kamenného ostění oken, ostění ciferníku hodin, kordónové římsy, dvou klíčových střílen a armovaného nároží. Některé z kamenných prvků se nacházely v pokročilém stadium degradace. V nejhorším stavu byly shledány římsy severní a západní strany Pražské brány, jejichž poškození bylo natolik vážné, že se přistoupilo k jejich částečné náhradě za identické kopie z hořického pískovce. Kamenné prvky byly pokryty vrstvou nečistot a narušeny porostem mechů a lišejníků. Znečištění se odstranilo užitím regulované vodní páry, rostliny biocidními prostředky. Následovalo zpevnění organokřemičitým konsolidantem. Rozsáhlejší praskliny byly injektovány speciálním roztokem. Nevhodné spárování bylo nahrazeno kvalitní a prodyšnou vápennou maltou.
Zvláštní pozornost si zasloužilo původní pozdně gotické okno umístěné z jižní strany brány. Kvůli značnému rozsahu poškození se přistoupilo k profesionální demontáži, aby se provedla konzervace gotické kružby. Poté byly zlomky kružby slepeny zpět polyesterovým tmelem.

Kamenný rám hodin- detail poškození Rám hodin-detail poškození Průjezd brány - kamenné ostění - stav před restaurováním Průjezd brány - detail kamenného ostění Průběh prací na exteriéru brány Detail tesané datace 1536 nad hodinami věže Ostění oken - průběh restaurování Ostění oken - průběh restaurování Ostění oken - průběh restaurování Kamenné prvky nad okny - injektáž pro zpevnění povrchu Tmelení kamenných prvků nad okny Kamenná okna - stav po restaurování
Dílčí stavební úpravy interiéru:
Součástí odborného zásahu, které GEMA ART GROUP, a. s. zajišťovala, bylo restaurování interiéru Pražské brány, jež zahrnovalo obnovu opukového zdiva ve čtvrtém patře i omítek ve všech podlažích. Omítky interiérů byly novodobé, tudíž v poměrně dobrém stavu.
Ve čtvrtém a pátém patře brány se demontovaly sádrokartonové obklady stěn. Po odstranění sádrokartonové vrstvy se objevila uvolněná místa a drobné praskliny, které odborníci okamžitě zajistili.
Režné opukové zdivo bylo očištěno od nečistot a nepůvodních úprav. V případě trhlin se provedla injektáž vápennou směsí. Obnovené spárování bylo vyplněno vápennou maltou s příměsí železitých pigmentů.
V místnosti se nacházela nika, jejíž kameny byly rozvolněné. Odborníci kameny nejprve vyňali, očistili a posléze osadili zpět za užití vápenné malty s hydraulickou příměsí.

Kamenné zdivo interiéru - stav před restaurováním Interiér Pražské věže - stav před rekonstrukcí Interiér Pražské věže - stav před rekonstrukcí Interiér - stav po rekonstrukci Stav po  rekonstrukci interiéru - instalace odvlhčovačů Půda věže - stav před rekonstrukcí
Objev středověkého schodiště:
Průzkumné sondy zjistily mezi prvním a druhým patrem  severní strany Pražské brány přítomnost středověkého schodiště. Odborníci proto odstranili novější zástavbu a suť. Na schodišti se provedly některé dílčí kamenické opravy jednotlivých schodů, aby se zajistila bezpečnost užívání.

V Pražské bráně se nachází Galerie a café Ve Věži, která je zaměřena na moderní umění, převážně grafiku, ilustraci a komiks. Uvnitř památky se dále nachází stylová kavárna.

Provozní doba galerie a kavárny:

út - ne: 14: 00 - 23:00