Klementinum, Praha - Staré Město

 klementinum 1

Adresa: Mariánské nám. 190/5, 110 00 Praha 1
Typ prací:
Restaurování umělých mramorů
Restaurování kovových prvků
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: Metrostav a. s.
Realizace: 07/2011

 

 

 FOTOGALERIE 

Klementinum - pohled na průčelí památky Klementinum - pohled na průčelí památky Zrcadlová kaple - pohled na kůr po restaurování Zrcadlová kaple - celkový pohled na zábradlí Mramorové prvky v Zrcadlové kapli Mramorový sloup v Zrcadlové kapli - stav po restaurování Mramorové prvky v Zrcadlové kapli Podlaha Zrcadlové kaple Pilastr a svislá římsa z mramoru - stav po restaurování Nástěnná malba v Zrcadlové kapli Nástěnná malba v Zrcadlové kapli Okenní úchyty - po demontáži a čištění  

 

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

klementinum vstup krizovnicka ulV místech dnešního Klementina stála již v minulosti středověká městská zástavba, o čemž svědčí archeologické průzkumy, které zde proběhly v květnu 2010. Samotný název areálu odkazuje na původní kostel sv. Klementa s dominikánským klášterem, který se zde nacházel od první poloviny 13. století. Klášter byl v roce 1420 zničen husity, mnichové byli vyhnáni, někteří rovnou usmrceni. Koncem 15. století došlo k dílčí renovaci díky polským dominikánům, kteří zdevastovaný klášter znovu obývali. Na pozvání císaře Ferdinanda I. a vysokých církevních hodnostářů přišli na jaře 1556 do českých zemí jezuité v čele s provinciálem Petrem Canisiem. Ze tří nabízených možností si jezuité vybrali zchátralé prostory dominikánského kláštera na Starém Městě pražském. Poslední dominikáni odtud odešli do kláštera Na Františku.
Jezuitská kolej byla vystavěna v několika etapách. První stavby byly realizovány v letech 1560 – 1561 dle návrhů renesančního architekta Bonifáce Wolmuta, následovala přístavba školního křídla z let 1576 – 1577 a kostela Nejsvětějšího Salvátora. Nejintenzivnější stavební činnost se nesla v raně a vrcholně barokním stylu. Stavba probíhala v letech 1653 až 1726, poté se pokračovalo s výzdobou interiéru. Na Klementinu se podílela řada významných barokních architektů, sochařů i malířů jako Carlo Lurago, Giovanni Domenico Orsi do Orsini, František Maxmilián Kaňka, Kilián Ignác Dientzehofer, Giovanni Battista Passarini, Francesco della Torre, Matyáš Bernard Braun, Josef Kramolín, Václav Vavřinec Reiner, Jan Hiebl a mnozí další. K barokním skvostům patří zejména kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Zrcadlová kaple (dříve nazývána kaple Zvěstování Panně Marii), Barokní knihovní sál a astronomická věž. Jezuité působili v Klementinu až do roku 1773, kdy bylo Tovaryšstvo Ježíšovo zrušeno tehdejším papežem Klementem XIV. Za dobu působení jezuitů se z místa stalo centrum vzdělanosti. V roce 1616 byla jezuitská akademie císařem Matyášem povýšena na univerzitu. Působila zde řada význačných českých i světových vzdělanců své doby, již tehdy zde existovala knihovna s bohatým knihovním fondem. Základ knihovny byl položen již za působení dominikánů, počátky jezuitské knihovny byly vytvořeny z dovezených knih z řádového kláštera v hornolužickém Ojvíně.
Po odchodu jezuitských mnichů zde bylo zřízeno vězení pro účastníky selských rebelií z roku 1775, krátce tiskárna, až v roce 1777 byl vydán oficiální dekret císařovny Marie Terezie, kterým založila veřejnou univerzitní knihovnu. V tomto období taktéž dochází k dílčím úpravám ve stylu klasicismu dle návrhů architekta Matyáše Hummela.
K významnějším stavebním úpravám poté dochází až v letech 1924 – 1936 dle plánů Ladislava Machoně. Z této éry pochází betonové sklady na knihy, hala služeb a plastiky od Otto Gutfreunda. Poslední stavební úpravy, modernizace zařízení pro čtenáře a restaurátorské práce probíhají od března 2010. Konec rozsáhlého projektu revitalizace Klementina je plánován na rok 2016.


Zdroj:
NOVOTNÁ, Eva. Klementinské pověsti. Praha: Národní knihovna České republiky, 2002. 15s.
OULÍKOVÁ, Petra. Klementinum. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. 76s.
STAŇKOVÁ, Jaroslava. Praha gotická a barokní. Praha: Academia, 2001. 221s.
Národní a universitní knihovna: stručný průvodce po knihovně a po Klementinu. Praha: Národní a universitní knihovna, 1948. 16s.
RUTH, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Internet Archive [online] [cit. 2012-05-4]. Dostupné z: < http://www.archive.org/stream/kronikakralovsk01ruthgoog/kronikakralovsk01ruthgoog_djvu.txt >.

Restaurátorské práce vedené společností GEMA ART GROUP a.s. zahrnovaly obnovu umělých mramorů a kovových prvků v umělecky nejhodnotnější části barokního komplexu Klementina: v Barokním knihovním sálu a Zrcadlové kapli. Práce byly provedeny v rámci rekonstrukce a revitalizace areálu Klementina, která probíhá již od roku 2009. V prostorách Barokního knihovního sálu a Zrcadlové kapli byly provedeny další restaurátorské práce, které zahrnovaly obnovu oken, části podlah a varhan v kapli. Veškeré restaurátorské práce probíhaly během ledna až července 2011.

Restaurování kovových prvků:
Restaurování kovových prvků se týkalo zábradlí, okenních úchytů v Barokním knihovním sálu a kovových mřížek v Zrcadlové kapli. Povrch kovových prvků byl zkorodovaný a pokryt nečistotami. Během restaurátorského průzkumu kovaného zábradlí byla zjištěna přítomnost původního plátkového zlacení. Po odstranění nevhodné černé barvy na zábradlí se přistoupilo k retuši defektů a ošetření damarovým lakem. Zlacené prvky byly taktéž retušovány.
Okenní úchyty a kované mřížky umístěné nade dveřmi vedoucí na kůr byly nejprve očištěny, a poté ošetřeny proti korozi. Na závěr odborníci opatřili povrch ochranným nátěrem na kov. Jeden z okenních úchytů chyběl, proto se zhotovila identická kopie.

Zábradlí v Zrcadlové kapli před restaurováním Zábradlí v Zrcadlové kapli po restaurování Detail zábradlí před restaurováním Detail zábradlí po očištění Detail zábradlí po restaurování Detail zábradlí v Zrcadlové kapli Mřížka - stav před restaurováním Mřížka po očištění koroze a konzervaci Okenní úchyty po demontáži Okenní úchyty po demontáži Okenní úchyty - stav po restaurování Mřížka v oknech - stav po očištění
Restaurování umělých mramorů:
Práce se týkaly obnovy obkladů z umělého mramoru v Zrcadlové kapli. Povrch mramorů byl poškozen prasklinami a mechanickým narušením. Nečistoty byly umyty, staré vosky se eliminovaly čpavkovou vodou. Rozsáhlejší praskliny byly vyplněny sádrou a opakovaně uhlazeny, aby sádra nezasahovala do okolních leštěných ploch. Menší poškození se opravila tvrdým včelím voskem. Včelí vosk rozpuštěný v terpentýnovém oleji byl použit k závěrečnému leštění.

Detail mramorů v Zrcadlové kapli - stav před restaurováním Trhliny v mramoru Stav mramoru po odmytí vosků Mramorový pilastr a svislá římsa - stav po restaurování Detail vylestene rimsy Varhany v Zrcadlové kapli - stav po restaurování

 Historické prostory Klementina lze navštívit v rámci komentované prohlídky:

1. Velký okruh (50min.): Zrcadlová kaple, Barokní knihovní sál, Astronomická věž (cena: 220Kč/studenti a děti: 140 Kč)
2. Malý okruh (40min): Barokní knihovní sál, Astronomická věž (cena: 150Kč/studenti a děti: 100Kč)
3. Kombinovaná prohlídka(velký okruh+koncert): 650 Kč
Otevřeno denně od 10 hod.

Více informací ZDE.